Ostatnia aktualizacja serwisu: 2016-06-10
Wzory dokumentów
SMS.Rzeszow.pl

Zamówienia, reklamacje

Wszelkie wzory pism potrzebnych w kontaktach miedzy klientem - zamawiającym, a dostawcą czy wykonawcą zlecenia, bądź zamówienia. Wzory tych dokumentów pozwolą Ci w szybki sposób rozwiązać zaistniałe, nieprzewidziane sytuacje.
Anulowanie części zamówienia.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący anulowania części zamówienia z powodu otrzymania niepełnej wysyłki.
Anulowanie zamówienia z powodu opóźnienia dostawy.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący anulowania zamówienia z powodu opóźnienia dostawy towaru.
Anulowanie zamówienia z powodu opóźnienia realizacji.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący anulowania zamówienia z powodu niedotrzymania terminu realizacji.
Anulowanie zamówienia złożonego u akwizytora.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący anulowania zamówienia u akwizytora.
Informacja o nie przyjęciu zwrotu towaru.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący nie przyjęcia zwrotu towaru, gdy bez żadnego uzasadnienia klient anulował zamówienie.
Informacja o braku zamówionego towaru wraz z możliwością specjalnego zamówienia.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący informacji o barku zamówionego towaru i możliwości zamówienia u producenta.
Informacja o chwilowym braku towaru.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący informacji o barku zamówionego towaru z powodu dużego zainteresowania z możliwością zwrotu czeku lub dostarczenia zamówienia w późniejszym terminie.
Informacja o nadejściu niepełnej przesyłki.
Dokument Word do edycji.

Dokument informujący o barku części towaru zamówionego w przesyłce i prośba o pilne uzupełnienie.
Informacja o otrzymaniu części zamiennych.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący informacji otrzymaniu części zamiennych, które można pobrać z magazynu.
Informacja o otrzymaniu partii uszkodzonego towaru.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący informacji otrzymaniu partii uszkodzonego towaru z wyposzczególnionymi usterkami. Prośba o wymianie towaru wraz z dodatkowego udzieleniem rabatu.
Informacja o otrzymaniu wadliwego wyrobu,reklamacja.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący informacji otrzymaniu wadliwego wyrobu wraz z jego opisem i żądaniem uwzględnienia reklamacji.
Informacja o wstrzymaniu dostaw i rozwiązaniu umowy.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący informacji o rozwiązaniu umowy i żądaniu natychmiastowego wstrzymania dalszych dostaw, ponieważ towar nie spełnia wymogów jakościowych.
Informacja o wstrzymaniu dostaw z powodu nieprzestrzegania umowy.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący informacji o wstrzymaniu dostawy z powodu nieprzestrzegania warunków umowy. Warunkiem dalszej współpracy jest złożenie stosownego i wyczerpującego wyjaśnienia wraz z zobowiązaniem do przestrzegania warunków umowy w przyszłości.
Informacja o wycofaniu z produkcji starego modelu urzadzenia.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący informacja o wycofaniu z produkcji starego modelu urządzenia.
Informacja o wysyłce towaru.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący informacja o wysyłce towaru wraz z danymi przewoźnika i terminie dostawy.
Informacja o zablokowaniu towaru i sprzedaży na wolnym rynku.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący informacja o zablokowaniu towaru i sprzedaży na wolnym rynku powodu nie uiszczenia opłat magazynowania towaru.
Informacja o zagubieniu towaru podczas transportu.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący informacji o zagubieniu towaru podczas transportu. Zobowiązanie do odnalezienia przesyłki lub zwrotu pieniędzy w równowartości zagubionego towaru.
Naprawa gwarancyjna.
Dokument Word do edycji.

Dokument potwierdzający odbiór wyrobu do naprawy gwarancyjnej.
Nieprzyjęcie prośby dystrybutora dotyczącej zwrotu towaru.
Dokument Word do edycji.

Dokument dotyczący nieprzyjęcia prośby dystrybutora dotyczącej zwrotu towaru.
Odmowa naprawy gwarancyjnej.
Dokument Word do edycji.

Dokument informujący o odmowie naprawy gwarancyjnej, ponieważ niespełnione są wymogi wcześniej wymienionej usługi. Szczegóły odmowy.
Pisemne potwierdzenie zamówienia towaru.
Dokument Word do edycji.

Pisemne potwierdzenie zamówienia towaru wraz z załączeniem specyfikacji.
Pismo do przewoźnika dotyczące zwrotu towaru.
Dokument Word do edycji.

Pismo na podstawie, którego prosi się przewoźnika o zwrot towaru, pokrywając koszty zwrotu.
Pismo dotyczące wybrakowanego towaru.
Dokument Word do edycji.

Pismo dotyczące wybrakowanego towaru niezgodnego z specyfikacja towaru zakupionego na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Prośba o załatwienie reklamacji.
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
Dokument Word do edycji.

Dokument potwierdzające przyjęcie zamówienia i informujące o chwilowym braku towaru na stanie.
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia - odmowa sprzedaży.
Dokument Word do edycji.

Dokument potwierdzający przyjęcie zamówienia przy jednakowej odmowie sprzedaży na kredyt.
Potwierdzenie zamówienia.
Dokument Word do edycji.

Dokument potwierdzające przyjęcie zamówienia i potwierdzający terminy dostaw.
Propozycja zamiany towaru.
Dokument Word do edycji.

Pismo z propozycja zamiany towaru na inny o podobnych parametrach.
Prośba o dostarczenie instrukcji przewozowych.
Dokument Word do edycji.

Pismo z prośbą o instrukcje przewozowe dotyczące transportu towaru na podstawie umowy.
Prośba o przedłużenie terminu dostawy.
Dokument Word do edycji.

Pismo informujące o niemożliwości wywiązania się z terminów realizacji zamówienia z wymienionych powodów.
Przeproszenie klienta z powodu opóźnienia dostawy.
Dokument Word do edycji.

Pismo, w którym następuje przeproszenie klienta wraz z usprawiedliwieniem z powodu opóźnienia dostawy.
Przeproszenie z powodu opóźnienia dostawy towaru.
Dokument Word do edycji.

Pismo, w którym następuje przeproszenie klienta z powodu nieprzewidzianego opóźnienia w dostawach od zagranicznego kontrahenta wraz z niemożnością określenia terminu wysyłki.
Przesłanie wysyłki pocztą lotniczą oraz deklaracje o zwrocie kosztów.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją o przesłaniu wysyłki pocztą lotniczą oraz zawarta w nim deklaracje o zwrocie kosztów przez wysyłającego.
Przypomnienie o obowiązku dostarczenia spisu wyrobów.
Dokument Word do edycji.

Pismo zawierające przypomnienie, iż wszystkie przesyłki winny być zaopatrzone w spis dostarczanych wyrobów oraz numer realizowanego zamówienia.
Reklamacja i zwrot towaru.
Dokument Word do edycji.

Pismo dotyczące reklamacji i zwrotu towaru z powodu nie spełnienia wymogów opisanych w dostarczonej wcześniej charakterystyce a także jakościowo różniących się od dostarczonych próbek. Zwrot na koszt producenta.
Reklamacja i zwrot uszkodzonego towaru.
Dokument Word do edycji.

Pismo dotyczące reklamacja i zwrot uszkodzonego towaru. Prośba o skorygowanie faktury i zwrotu kosztów.
Reklamacja otrzymanego towaru.
Dokument Word do edycji.

Pismo dotyczące reklamacji otrzymanego towaru niezgodnego z wymienioną specyfikacją, jaką klient żądał.
Skarga z powodu złej jakości wyrobów.
Dokument Word do edycji.

Pismo ze skargą, ponieważ towar, który został otrzymany przez zamawiającego w ostatniej dostawie nie odpowiadał normom jakościowym i próbce.Ostatnie ostrzeżenie tolerowania takiego typu niechlujstwa.
Uznanie reklamacji i zamiana towaru.
Dokument Word do edycji.

Pismo zawierające uznanie reklamacji i zmiana towaru na koszt producenta. Wyjaśnienia iż przyczyną tego stanu towaru były niewłaściwe warunki transportu.
Uznanie uzasadnionej reklamacji.
Dokument Word do edycji.

Uznanie reklamacji po wcześniejszym sprawdzeniu przez ekipę serwisową urządzenia. Anulowanie przez fiormę wszystkie kosztów napraw i konserwacji urządzenia, które miały miejsce dotychczas.
Wstrzymanie dostawy.
Dokument Word do edycji.

Pismo informujące o wstrzymaniu wysyłki zamówionego towaru z powodu nie uregulowania wymaganej płatności, niedotrzymania warunków umowy, niedostarczenia wymaganych dokumentów przewozowych.
Wykonanie usługi montażu części zamiennej.
Dokument Word do edycji.

Pismo informujące klienta o otrzymaniu niezbędnej części koniecznej do naprawy jego urządzenia. Prośba o uzgodnienie terminu wymian części z warsztatem.
Wysyłka zamówionego towaru z możliwością zwrotu.
Dokument Word do edycji.

Pismo z informacją do klienta o wysyłce zamówionego towaru z możliwością zwrotu na koszt wysyłającego a także z możliwości zwrotu pieniężnego w razie nie spełnienia oczekiwań klienta.
Zamówienie towaru, warunki płatności i transportu.
Dokument Word do edycji.

Pismo zawierające zamówienie towaru i warunki płatności transportu.
Zwrot towaru przekazanego na próbę.
Dokument Word do edycji.

Pismo potencjalnego klienta dotyczące zwrotu towaru przekazanego mu na próbę.
Zwrot towaru z różnych powodów.
Dokument Word do edycji.

Pismo dotyczące zwrotu towaru z powodu nie dostarczenia go w żądanym terminie, posiadania opisanych wad, towar jest niezgodny z próbką i nie posiada właściwości opisanych na opakowaniu, bark informacji od dostawcy o przyjęciu zamówienia, ceny towaru są niezgodne z cenami katalogowymi oraz z otrzymaną ofertą, otrzymany towar stanowi jedynie część zamówienia i itd.
Zwrot z powodu pomyłki sprzedawcy.
Dokument Word do edycji.

Pismo dotyczące zwrotu towaru przez klienta z powodu pomyłki sprzedawcy, w wyniku czego został zapakowany inny artykuł. Załączenie rekompensaty wysokości pełnej ceny zakupionego towaru.
Prośba o przedłużenie terminu dostawy.
Dokument Word do edycji.

Pismo z prośbą o przedłużenie terminu dostawy.
Zwrot zamówienia z powodu niemożności jego realizacji.
Dokument Word do edycji.

Pismo informujące o zwrocie zamówienia z powodu niemożności jego realizacji z wymienionych powodów.
Zwrot zamówienia z powodu nieuregulowanej poprzedniej płatności.
Dokument Word do edycji.

Pismo dotyczące zwrotu zamówienia z powodu nieuregulowanej poprzedniej płatności. Wstrzymanie kredytu firmom, które mają nieuregulowane wcześniejsze zobowiązania.
Zwrot zamówienia z powodu wymaganej przedpłaty.
Dokument Word do edycji.

Pismo dotyczące zwrotu zamówienia i prośby o przysłanie ponownego zamówienia uwzględniającego pełną przedpłatę lub otwarcie nieodwołalnej akredytywy. Ponieważ Zamówienia zagraniczne realizowane są wyłącznie na podstawie pełnej przedpłaty i pokrycia kosztów transportu.
Żądanie natychmiastowego dostarczenia towaru.
Dokument Word do edycji.

Pismo z prośbą o natychmiastową dostawę towaru. Żądanie spełnienia zobowiązań ze strony dostawcy pod rygorem odstąpienia klient od umowy.
Żądanie potwierdzenia dostawy.
Dokument Word do edycji.

Pismo z żadaniem o potwierdzenie dostawy towaru zgodnie z zamówieniem oraz zobowiązanie dotrzymania wszystkich warunków umowy.
Zgłoszenie reklamacyjne obuwia.Jest to gotowy dokument w formacie *.doc , który można wydrukować oraz wypełnić, ewentualnie edytować plik na własne potrzeby reklamacyjne.

!!! ZANIM ZŁOŻYSZ REKLAMACJĘ !!!

W przypadku reklamacji obuwia zastosowanie mają przepisy zawarte w USTAWIE Z DNIA 27 LIPCA 2002r. O SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY KONSUMENCKIEJ ORAZ O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO. / Dz. U. Nr 141 z 5 września 2002r.,poz 1176/

Pamiętaj, że obuwie można reklamować do dwóch lat od daty zakupu, jednakże od momentu wykrycia wady do dwóch miesięcy.

Warunkiem niezbędnym a zarazem koniecznym do złożenia reklamacji jest posiadanie paragonu fiskalnego potwierdzającego datę i miejsce zakupu oraz kwotę.

REKLAMACJI NIE PODLEGA
1. Naturalne zużycie obuwia nawet w okresie dwóch lat od daty zakupu ( np. zużycie się fleczków )
2. Obuwie z wadami jawnymi ( widocznymi w momencie zakupu ) co do których można przyjąć , że kupujący wiedział o nich w chwili zakupu.
3. Uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania ( obicia, otarcia , uszkodzenia mechaniczne)
4. Wygoda obuwia - obuwie źle dopasowane do stopy.
5. Różnica w kolorze i strukturze skóry oraz załamania, zmarszczenia powstałe w trakcie użytkowania wynikające z naturalnych właściwości skóry.
6. Przemakanie obuwia.
7. Odbarwianie się wnętrza obuwia wykonanego ze skór podszewkowych naturalnych pod wpływem potu lub mocnego przemoczenia.
Protokół z reklamacji jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocy programem Word. Protokół reklamacyjny zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Protokół reklamacyjny jest do pobrania online.
Protokół reklamacyjny uszkodzenie fabryczne jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Protokół zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Protokół reklamacyjny uszkodzenie fabryczne jest do pobrania online.
Protokół reklamacyjny uszkodzenie mechaniczne jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Protokół reklamacyjny uszkodzenie mechaniczne jest do pobrania online.
Jeżeli zakupiony przez Ciebie produkt jest niezgodny z opisem - masz kilka wyjść. Jednym z nich jest prośba o udzielenie rabatu przez sprzedawcę na zakupiony produkt, w przeciwnym wypadku towar zostanie wymieniony i można zażądać zwrotu gotówki lub wymianę na nowy - wolny od wad.

Jaką decyzję podejmiesz - to zależy już tylko i wyłącznie od Ciebie.
Reklamacja na spóźnienie pociągu powyżej 120 minut przeznaczona jest dla podróżnych, których pociąg spóźnił się w granicach powyżej 120 minut i w związku z powyższym mogą żądać zwrotu 50% wartości zakupionego biletu.

Należy pamiętać, by poprosić o zaświadczenie o opóźnieniu pociągu. Zaświadczenie takie wydaje personel pociągu.
Reklamacja na spóźnienie pociągu w przedziale od 60 do 119 minut przeznaczona jest dla podróżnych, których pociąg spóźnił się w granicach od 60 do 119 minut i w związku z powyższym mogą żądać zwrotu 25% wartości zakupionego biletu.

Reklamacja zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office lub OpenOffice.
Rozłożenie na raty mandatu za jazdę PKS bez ważnego biletu przeznaczony jest dla osób, na które został nałożony mandat za jazdę bez biletu a nie mają możliwości opłacić jednorazowo i chcą rozłożyć mandat na raty.

Wypełnione oraz podpisane pismo należy złożyć lub wysłać listownie do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej - PKS.
Reklamacja na otrzymanie niezgodnego z opisem produktu przeznaczona jest dla osób, które otrzymały produkt niezgodny z opisem - tzn. niekompletny, ew. zupełnie inny niż zamawiały i chcą wysłania prawidłowego, ewentualnie zwrotu pieniędzy.

Podpisaną reklamację należy dołączyć do zwracanego produktu i wysłać do sprzedawcy.
Rozłożenie na raty mandatu za jazdę PKP bez ważnego biletu przeznaczony jest dla osób, na które został nałożony mandat za jazdę bez biletu a nie mają możliwości opłacić jednorazowo i chcą rozłożyć mandat na raty.

Pismo zapisane jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office lub OpenOffice.
Nie znalazłeś dokumentu?
Uważasz, że dokument którego szukasz powinien znaleźć się w naszym serwisie ? Poinformuj nas o tym.
Dołącz do osób tworzących nasz serwis.