Ostatnia aktualizacja serwisu: 2016-06-10
Wzory dokumentów
SMS.Rzeszow.pl

Umowy najmu/sprzedaży

Tutaj znajdziesz dokumenty takie jak: umowa najmu lokalu, umowa najmu samochodu, umowa sprzedaży, umowa zbycia udziałów
Dzięki dokumentowi będziesz mógł wypowiedzieć umowę najmu:
- z zachowaniem miesięcznego
- trzymiesięcznego wypowiedzenia
- w trybie natychmiastowym, bez zachowania terminów wypowiedzenia
- Świadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu z wymienionych w piśmie powodów.
Dokument jest zapisany w formacie doc. Oświadczenie należy otworzyć za pomocą programu Word.
Umowa sprzedaży samochodu. Podatek od czynności cywilno prawnych ponosi kupujący.
Umowa najmu lokalu użytkowego.
Dokument word do edycji.

Umowa określa prawa i obowiązki najemcy.
Określa zasady kożystania z lokalu użytkowego, odpłatność oraz warunki rozwiązania umowy.
Umowa najmu mieszkania.
Dokument word do edycji.

Umowa określa prawa i obowiązki najemcy.
Określa zasady kożystania z lokalu, odpłatność, możliwość podwyżki czynszu o określony procent oraz warunki rozwiązania umowy.
Umowa najmu.
Dokument word do edycji.

Umowa określa prawa i obowiązki najemcy i wynajmującego. Określa zasady kożystania z przedmiotu najmu, odpłatność oraz warunki rozwiązania umowy.
Umowa najmu części powierzchni użytkowej.
Dokument Word do edycji.

Wzór umowy określającej zasady najmu powierzchni użytkowej pomiędzy najemcą a wynajmującym.
Umowa najmu samochodu.
Dokument Word do edycji.

Umowa określa warunki najmu samochodu oraz opis pojazdu wraz z jego danymi.
Umowa podnajmu części lokalu użytkowego.
Dokument Word do edycji.

Umowa określa prawa i obowiązki podnajemcy. Określa zasady kożystania z części lokalu użytkowego, odpłatności oraz warunki rozwiązania umowy.
Deklaracja gwarancyjna.
Dokument word do edycji.

Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
Dokument word do edycji.

Odstąpienie od umowy a rozliczenie między stronami z tytułu odstąpienia nastąpi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
Umowa komisu.
Dokument Word do edycji.

Umowa pomiędzy Komisantem a Komitentem. Komisant zobowiązuje się do sprzedaży komisowej rzeczy. Komitent oświadcza, że rzeczy oddane Komisantowi do sprzedaży stanowią jego własność i nie są obciążone prawami osób trzecich.
Umowa kredytu faktoringowego.
Dokument Word do edycji.

Umowa pomiędzy Kredytobiorcą a Faktorem. Faktor udziela na wniosek Kredytobiorcy na warunkach określonych w niniejszej umowie kredytu w kwocie odpowiadającej sumie wierzytelności głównych wynikających z wystawionych przez Kredytobiorcę i przedłożonych Faktorowi do akceptacji faktur.
Umowa sprzedaży.
Dokument word do edycji.

Umowa pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Cena sprzedaży, data wydania rzeczy, Sprzedający oświadcza, iż przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych.
Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania.
Dokument Word do edycji.

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą:… Umowa zostaje zawarta na podstawie przyjętej przez Zamawiającego pisemnej oferty. Przedmiot umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się bezpośrednio do użytkowania, „pod klucz”, po dokonaniu wszystkich odbiorów technicznych na ruchu w obecności Zamawiającego w zakresie objętym ofertą.
Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości.
Dokument word do edycji.

Umowa pomiędzy Zlecającym a Pośrednikiem. Zlecający powierza, a Pośrednik zobowiązuje się do pośredniczenia w zawarciu przez Dającego zlecenie umowy sprzedaży.
Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości.
Dokument word do edycji.

Umowa pomiędzy Sprzedającym reprezentowanym przez Pośrednika a Kupującym dotycząca nieruchomości.
Umowa sprzedaży na próbę.
Dokument word do edycji.

Umowa pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Sprzedawca wyda Kupującemu określony w umowie przedmiot na próbę, celem zbadania przez Kupującego jego właściwości. W razie uznania przez Kupującego przedmiotu sprzedaży za dobry, przedmiot ten przechodzi na własność Kupującego.
Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności.
Dokument word do edycji.
Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy.
Dokument word do edycji.

Umowa pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Sprzedawca oświadcza, że przysługuje mu wyłączne prawo do wzoru użytkowego. Sprzedawca posiada świadectwo ochronne, wydane przez Prezesa Urzędu Patentowego , Rzeczypospolitej Polskiej. Udzielenie prawa ochronnego objęte zostało wpisem do rejestru praw. Sprzedawca przenosi na Kupującego prawo ochronne na wzór użytkowy, będący przedmiotem niniejszej umowy, a Kupujący oświadcza, iż prawo to przyjmuje.
Umowa sprzedaży ratalnej.
Dokument word do edycji.

Umowa pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym. Kupujący zapłaci Sprzedawcy za towar cenę w określonej wysokości, powiększoną o .... % rozłożoną na raty.
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu.
Dokument Word do edycji.

Umowa pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odkupu przedmiotu sprzedaży od Kupującego za określoną sumę.
Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.
Dokument Word do edycji.

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o. Oświadczenie Sprzedającego, iż jest wspólnikiem Spółki a także oświadcza, iż umowa Spółki, o której mowa, nie ogranicza dopuszczalności zbycia udziału na rzecz innego wspólnika lub osoby trzeciej oraz, że przysługujące mu udziały nie są obciążone innymi świadczeniami ponad te, które wynikają z treści umowy spółki.
Przykładowy wzór umowy o darowiznę niepieniężną.

Dokument w formacie word, do edycji na własne potrzeby.
Przykładowy wzór umowy o darowiznę pieniężną.

Dokument w formacie word, do edycji na własne potrzeby.
Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu z powodu nieuregulowania opłat związanych z czynszem.

Dokument Word do edycji na własne potrzeby.
Jest to dokument wypowiedzenia umowy najmu lokalu ze względu na złamanie/niedotrzymanie określonego punktu umowy o najem lokalu.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.
Jest to dokument zawiadamiający o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży ze względu na niedotrzymanie warunków umowy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.
Dokument podpisany podczas wynajmowania mieszkania za granicą - tak zwany kontrakt (Suggested shared house tenancy agreement, agreement for an assured shortholdtenancy). Umowa sporządzona w języku angielskim, zapisana w formacie PDF gotowa do wydrukowania. Dokument należy otworzyć w programie Adobe Acrobat.
Aneks do umowy najmu lokalu przeznaczony jest dla osoby, która chce zmienić czynsz wynajmu lokalu - mieszkania czy też lokalu użytkowego.

Aneks zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można otworzyć za pomocą aplikacji MS Office (Word) lub OpenOffice (Write).

Aneks należy sporządzić w dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.
Umowa kupna sprzedaży przyczepy samochodowej przeznaczona jest dla osób chcących kupić / sprzedać przyczepkę samochodową od osoby fizycznej.

Pamiętaj aby sporządzić taką umowę aby nie było później żadnych komplikacji przy transakcji.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.
Umowa kupna - sprzedaży działki rekreacyjnej będzie niezbędnym dokumentem kiedy chcesz kupić czy też sprzedać swój ogródek działkowy. Pamiętaj, aby sporządzić umowę tak by zabezpieczyć swoje prawa.

Umowa zapisana jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub Libre Office.

Wypełnioną umowę należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.
Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy przygotowana dla Najemcy, który prowadzi działalność gospodarczą.

Umowa zabezpiecza prawa Wynajmującego oraz określa obowiązki Najemcy.

Umowa zapisana jest w postaci dokumentu tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji umowy na własne potrzeby za pomocą jednej z aplikacji biurowych - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Nie znalazłeś dokumentu?
Uważasz, że dokument którego szukasz powinien znaleźć się w naszym serwisie ? Poinformuj nas o tym.
Dołącz do osób tworzących nasz serwis.

Pomysły na dokumenty od internautów:

2011-11-06
Proszę o wzór umowy dotyczącej sprzedaży usług przewozu autokarem osób naszej firmy na wycieczki