Ostatnia aktualizacja serwisu: 2016-06-10
Wzory dokumentów
SMS.Rzeszow.pl

Pozwy sądowe

W kategorii znajdują się gotowe pozwy sądowe (w sprawach cywilnych i gospodarczych) takie jak :
  • Pozew o podwyższenie alimentów
  • Pozew o rozwód
  • Pozew o wypowiedzenie o pracę
  • Pozew o wydanie nieruchomości
  • Pozew o ustanowienie zakazu przechodzeniu i przejazdu
Jak wystąpić o zwiększenie alimentów?

Złóż w sądzie pozew o podwyższenie alimentów. W pozwie musisz podać uzasadnienie dlaczego domagasz się zwiększenia alimentów.
Gotowy do wypełnienia (lub edycji do własnych potrzeb) pozew o rozwód z winy pozwanego (przykładowy powód - nadużywanie alkoholu).
Pozew o nawiązanie stosunku pracy-umowy o pracę.
Dokument Word do edycji.

Pismo wraz z uzasadnieniem opartych na artykułach prawnych do sądu, w którym powód wnosi o:
- nawiązanie przez pozwanego z powodem stosunku pracy - umowy o pracę przy zachowaniu dotychczasowego stanowiska oraz warunków pracy i płacy,
- zasądzenie od pracodawcy na rzecz powoda kwoty wraz z odsetkami za zwłokę w zapłacie,
- zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda poniesionych kosztów postępowania,
- przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powoda,
- nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności,
- przeprowadzenie dowodów wymienionych poniżej,
- wydanie wyroku zaocznego.
Pozew o ochronę naruszonego posiadania.
Dokument Word do edycji.

Przykładowy pozew do sądu wraz z uzasadnieniem o:
- zakazanie pozwanemu naruszania działki będącej własnością powoda,
- zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych,
- nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności,
- przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność powoda,
- wezwanie na rozprawę i przesłuchanie wymienionych w piśmie świadków
Pozew o odszkodowanie przeciwko dłużnikowi zajętej wierzytelności.
Dokument Word do edycji.

Pismo do sądu wraz z uzasadnieniem składane przez matkę reprezentującą małoletniego powoda wnosząc o:
- zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda określonej kwoty wraz z odsetkami,
- zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych,
- przeprowadzenie rozprawy także podczas nieobecności powoda,
- zażądanie od komo
ika Sądu Rejonowego w akt sadowych.
Pozew od wypowiedzenia umowy o pracę
Dokument Word do edycji.

Przykładowe pismo z do sądu wraz z uzasadnieniem gdzie powód wnosi o orzeczenie w wyroku:
- przywrócenie powoda do pracy u pozwanego pracodawcy na dotychczasowym stanowisku pracy, przy zachowaniu dotychczasowych warunków pracy i płacy,
- zasądzenie od pozwanego pracodawcy na rzecz powoda kwotę wraz z odsetkami liczonymi od dnia zwłoki w zapłacie do dnia zapłaty,
- zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda poniesionych kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa,
-przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powoda,
- wydanie wyroku zaocznego,
- przeprowadzenie dowodów,
- nałożenia na pozwanego pracodawcę obowiązku dalszego zatrudniania powoda na dotychczasowym stanowisku i przy dotychczasowych warunkach pracy i płacy.
Pozew o przywrócenie do pracy lub zapłatę odszkodowania z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.
Dokument Word do edycji.

Pismo do sądu wraz z uzasadnieniem o przywrócenie powoda do pracy u pozwanego pracodawcy na dotychczasowym stanowisku.
Podstawowe narzędzie do odzyskiwania należności od niesolidnych dłużników. Pozew o zapłatę, tj. wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, a w wypadku wniesienia sprzeciwu przez dłużnika, zasądzenie dochodzonej kwoty w zwykłym postępowaniu.
Pozew składa się w postępowaniu, w którym nie stosuje się przepisów o postępowaniu uproszczonym.
Pozew o separację i alimenty.

Gotowy do wypełnienia pozew wraz z uzasadnieniem o:

1) orzeczenie separacji,
2) powierzenie obojgu rodzicom wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem,
3) zobowiązanie pozwanego do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka,
4) zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu.

Dokument w postaci elektronicznej, gotowy do wypełnienia zaraz po otrzymaniu.
Pozew o rozwód i alimenty z winy pozwanego wraz z uzasadnieniem.

Gotowy do wypełnienia pozew o rozwód z winy pozwanego (nadużywanie alkoholu, przemoc w rodzinie).

Pozew otrzymasz na swój adres e-mail.
Jest to wzór dokumentu jaki należy wypełnić i złożyć w celu obniżenia płaconych alimentów. Dokument w formacie *.doc , do edycji na własne potrzeby wraz z opisem jak wypełnić.
Jest to wzór pozwu o unieważnienie małżeństwa. Dokument wystarczy wypełnić zgodnie z zamieszczoną instrukcją, wydrukować i złożyć w sądzie.
Gotowy pozew, który wystarczy wypełnić zgodnie z zamieszczonym opisem. Po wydrukowaniu można od razu składać dokument w Sądzie Rejonowym.
Plik w formacie *.doc - prosty i łatwy w edycji.
Jest to gotowy dokument, który należy jedynie wypełnić własnymi danymi personalnymi, wydrukować i złożyć w Sądzie Rejonowym. W celu poprawnego wypełnienia należy posługiwać się zamieszczoną instrukcją w dokumencie.
Plik w formacie *.doc - bardzo łatwy w edycji.
Przykładowy wzór pozwu o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.
Pozew o sprostowanie świadectwa pracy jest zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku
Pozew o ustalenie ojcostwa. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Pozew o zobowiązanie małżonka do zaspokajania potrzeb rodziny. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Pozew o rozwód z orzekaniem o winie. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Pozew o wydanie nieruchomości. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Pozew o wydanie nieruchomości. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym. Dokument zapisany w formacie doc. Pozew należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument przygotowany do edycji i wydruku. Pozew zawiera jedną stronę A4. Dokument do pobrania online.
Pozew o separację bez orzekania o winie jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.
Pozew o żądanie powoda od pozwanego pracodawcy nawiązania z nim stosunku pracy i zatrudnienia na dotychczasowych warunkach lub zapłaty odszkodowania, oraz podjęciu pracy, zapłaty wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. Dokument należy złożyć w Sądzie Rejonowym (Sąd Pracy). Pozew zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.
Pozew o rozwiązanie przysposobienia należy skierować do Sądu Okręgowego w wydziale Cywilnym. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Pozew o rozwiązanie przysposobienia jest przygotowany do pobrania online.
Pozew należy skierować do Sądu Okręgowego do Wydziału Cywilnego. Dokument jest zapisany w formacie doc. Pozew należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Pozew o rozwiązanie spółki jawnej jest do pobrania online.
Pozew o rozwiązanie Spółki z o.o. należy złożyć w Sądzie Okręgowym w wydziale Cywilnym. Dokument jest zapisany w formacie doc. należy go otworzyć za pomocą programu Word. Pozew zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Pozew o likwidację Spółki z o.o. jest do pobrania online.
Kara porządkowa może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika. O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Pracownik może złożyć sprzeciw. Jeśli pracodawca odrzuci sprzeciw pracownika, wówczas pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.
Pozew o umorzenie postępowania egzekucyjnego należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Wydziale Cywilnym. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Pozew o umorzenie postępowania egzekucyjnego jest do pobrania online.
Pozew o ustalenie istnienia stosunku najmu należy skierować do Sądu Rejonowego w Wydziale Cywilnym. Pozew zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.
Pozew o ustalenie macierzyństwa wniosek należy złożyć w Sądzie Rejonowym w wydziale Rodzinnym. Pozew zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. dokument do pobrania online.
Pozew o ustanowienie zakazu przechodzeniu i przejazdu przez działkę. Dokument jest zapisany w formacie doc. Pozew zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.
Przykładowy pozew o uznanie umowy sprzedaży za bezskuteczną oraz o zezwolenie na przeprowadzenie egzekucji. Dokument jest zapisany w formacie doc. Pozew należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.
Pozew o zapłatę odszkodowania wskutek wydania niewłaściwego świadectwa pracy należy złożyć w Rejonowym Sądzie Pracy.Pozew zapisany jest w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Pozew zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.
Pozew o zapłatę odszkodowania wskutek nie wydania w terminie świadectwa pracy należy złożyć w Rejonowym Sądzie Pracy. Pozew jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Pozew zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.
Pozew o zapłatę odszkodowania z powodu nieuzasadnionego wygaśnięcia umowy o pracę należy złożyć w Rejonowym Sądzie Pracy. Dokument zapisany w formacie doc. Pozew należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Pozew do pobrania online.
Pozew o zaprzeczenie macierzyństwa należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Wydziale Rodziny i Nieletnich. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Pozew należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument do pobrania online.
Pozew pracodawcy o zapłatę odszkodowania należy złożyć w Rejonowym Sądzie Pracy. Dokument jest zapisany w formacie doc. Pozew należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Pozew do pobrania online.
Dokument zapisany w formacie doc dzięki czemu będziesz mógł go zedytować do własnych potrzeb. Pozew o wydanie ruchomości po pobraniu zostanie dostarczony na e-mail. Pozew należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Wydziale Cywilnym.
Pozew o ustalenie istnienia stosunku najmu skierowany jest zarówno dla osoby wynajmującej jak i najemcy kiedy powstaje konflikt czy strony nadal związane są umową najmu.

Pozew zapisany jest w postaci pliku tekstowego i zawiera przykładowe uzasadnienie. Przed jego wydrukiem należy dokonać jego edycji na własne potrzeby zgodnie ze stanem faktycznym.

Pozew wraz z załącznikami należy złożyć w Sądzie Rejonowym - Wydział Cywilny.
Nie znalazłeś dokumentu?
Uważasz, że dokument którego szukasz powinien znaleźć się w naszym serwisie ? Poinformuj nas o tym.
Dołącz do osób tworzących nasz serwis.

Pomysły na dokumenty od internautów:

2013-11-18
pozew o znęcanie psychiczne i zastraszanie przez byłego męża
2013-10-22
Pozew na uciążliwych sąsiadów
2012-01-13
dokument zakazujący stronie utrudniania kontaktowania się z dorosłym dzieckiem (mnie były mąż utrudnia wszelki kontakt z dorosłym synem), bo mamy-z byłym-podział majątku w sądzie i razem nie mieszkamy.
2011-06-14
pismo w umorzenie kary zakazu prowadzenia samochodu do lak 21
2011-04-06
pozew o zwrot dokumentów wspólnej nieruchomości
2011-03-01
pozew przeciwko pomowieniu i naruszenia godbnosci osobistej
2011-02-20
Pozew o zapłatę odszkodowania OC