Ostatnia aktualizacja serwisu: 2016-06-10
Wzory dokumentów
SMS.Rzeszow.pl

Daj nam:

Księgowe - druki

Pełnomocnictwa

Student

Telefon, Internet, Telewizja

Wnioski do spółdzielni

Ciąża a praca

CV i Listy motywacyjne

Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP

Pisma grzecznościowe

Policja - wnioski i pisma

Pomoc Społeczna

Pozwy sądowe

Prawo pracy

Prawo spółek handlowych

Przy budowie

Referencje

Ślub - Wesele jak nie przepłacać

Umowy zlecenia

Umowy związane z pracą

Umowy związane ze świadczeniem usług

W pracy

W urzędzie

Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )

Zakresy Czynności Pracowników

Dokumenty do Banku

Krajowy Rejestr Karny

Krajowy Rejestr Sądowy - KRS

Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI

Księgi Wieczyste

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia

Nieruchomości

NIP

Ochrona środowiska

Oferty handlowe

Podatek akcyzowy

Rejestr zastawów

Rolnictwo, KRUS

Różne

Różne umowy

Samochód

Samorząd

Sanepid

Sprawozdawczość Budżetowa

Ubezpieczenia

Umowy budowlane

Umowy dzierżawy

Umowy informatyczne

Umowy licencyjne

Umowy najmu/sprzedaży

Umowy spedycji i składu

Umowy spółek

Umowy użyczenia

Urząd Celny

Urząd Pracy

Urząd Skarbowy - prośby

Urząd Skarbowy - różne pisma

Urząd Skarbowy - wnioski

Urząd Skarbowy-informacje

Urząd Stanu Cywilnego

Weksle

Wnioski sądowe

Wydział komunikacji

Zamówienia, reklamacje

ZUS - wnioski i formularze

Zwrot akcyzy

Deklaracje podatkowe VAT, PIT

Deklaracje VAT w UE

Formularze sądowe

Formularze Unijne

GUS - Główny Urząd Statystyczny

Horoskopy

Hotele

Import i eksport

IPN - wzór oświadczenia

Język Angielski - gramatyka

Język Angielski - słownictwo

Język Angielski - testy

PIT 2008

PITy - rozliczenia za 2007 r

Regulaminy

Windykacja - sąd

Wskaźniki finansowe

ZPORR - sprawozdania

ZPORR - umowy

ZPORR - wnioski

ZUS - poradniki

Lista dokumentów Poradniki Zaproponuj dokument
Statystyki:
Ilość dokumentów
2621
Ostatnia aktualizacja
2016-06-10
Newsletter:
Zapisz sie na bezpłatny newsletter o nowościach w naszym serwisie.

Pozwy sądowe

W kategorii znajdują się gotowe pozwy sądowe (w sprawach cywilnych i gospodarczych) takie jak :
  • Pozew o podwyższenie alimentów
  • Pozew o rozwód
  • Pozew o wypowiedzenie o pracę
  • Pozew o wydanie nieruchomości
  • Pozew o ustanowienie zakazu przechodzeniu i przejazdu
Jak wystąpić o zwiększenie alimentów?

Złóż w sądzie pozew o podwyższenie alimentów. W pozwie musisz podać uzasadnienie dlaczego domagasz się zwiększenia alimentów.
Gotowy do wypełnienia (lub edycji do własnych potrzeb) pozew o rozwód z winy pozwanego (przykładowy powód - nadużywanie alkoholu).
Pozew o nawiązanie stosunku pracy-umowy o pracę.
Dokument Word do edycji.

Pismo wraz z uzasadnieniem opartych na artykułach prawnych do sądu, w którym powód wnosi o:
- nawiązanie przez pozwanego z powodem stosunku pracy - umowy o pracę przy zachowaniu dotychczasowego stanowiska oraz warunków pracy i płacy,
- zasądzenie od pracodawcy na rzecz powoda kwoty wraz z odsetkami za zwłokę w zapłacie,
- zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda poniesionych kosztów postępowania,
- przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powoda,
- nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności,
- przeprowadzenie dowodów wymienionych poniżej,
- wydanie wyroku zaocznego.
Pozew o ochronę naruszonego posiadania.
Dokument Word do edycji.

Przykładowy pozew do sądu wraz z uzasadnieniem o:
- zakazanie pozwanemu naruszania działki będącej własnością powoda,
- zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych,
- nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności,
- przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność powoda,
- wezwanie na rozprawę i przesłuchanie wymienionych w piśmie świadków
Pozew o odszkodowanie przeciwko dłużnikowi zajętej wierzytelności.
Dokument Word do edycji.

Pismo do sądu wraz z uzasadnieniem składane przez matkę reprezentującą małoletniego powoda wnosząc o:
- zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda określonej kwoty wraz z odsetkami,
- zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych,
- przeprowadzenie rozprawy także podczas nieobecności powoda,
- zażądanie od komo
ika Sądu Rejonowego w akt sadowych.
Pozew od wypowiedzenia umowy o pracę
Dokument Word do edycji.

Przykładowe pismo z do sądu wraz z uzasadnieniem gdzie powód wnosi o orzeczenie w wyroku:
- przywrócenie powoda do pracy u pozwanego pracodawcy na dotychczasowym stanowisku pracy, przy zachowaniu dotychczasowych warunków pracy i płacy,
- zasądzenie od pozwanego pracodawcy na rzecz powoda kwotę wraz z odsetkami liczonymi od dnia zwłoki w zapłacie do dnia zapłaty,
- zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda poniesionych kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa,
-przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powoda,
- wydanie wyroku zaocznego,
- przeprowadzenie dowodów,
- nałożenia na pozwanego pracodawcę obowiązku dalszego zatrudniania powoda na dotychczasowym stanowisku i przy dotychczasowych warunkach pracy i płacy.
Pozew o przywrócenie do pracy lub zapłatę odszkodowania z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.
Dokument Word do edycji.

Pismo do sądu wraz z uzasadnieniem o przywrócenie powoda do pracy u pozwanego pracodawcy na dotychczasowym stanowisku.
Podstawowe narzędzie do odzyskiwania należności od niesolidnych dłużników. Pozew o zapłatę, tj. wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, a w wypadku wniesienia sprzeciwu przez dłużnika, zasądzenie dochodzonej kwoty w zwykłym postępowaniu.
Pozew składa się w postępowaniu, w którym nie stosuje się przepisów o postępowaniu uproszczonym.
Pozew o separację i alimenty.

Gotowy do wypełnienia pozew wraz z uzasadnieniem o:

1) orzeczenie separacji,
2) powierzenie obojgu rodzicom wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem,
3) zobowiązanie pozwanego do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka,
4) zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu.

Dokument w postaci elektronicznej, gotowy do wypełnienia zaraz po otrzymaniu.
Pozew o rozwód i alimenty z winy pozwanego wraz z uzasadnieniem.

Gotowy do wypełnienia pozew o rozwód z winy pozwanego (nadużywanie alkoholu, przemoc w rodzinie).

Pozew otrzymasz na swój adres e-mail.
Jest to wzór dokumentu jaki należy wypełnić i złożyć w celu obniżenia płaconych alimentów. Dokument w formacie *.doc , do edycji na własne potrzeby wraz z opisem jak wypełnić.
Jest to wzór pozwu o unieważnienie małżeństwa. Dokument wystarczy wypełnić zgodnie z zamieszczoną instrukcją, wydrukować i złożyć w sądzie.
Gotowy pozew, który wystarczy wypełnić zgodnie z zamieszczonym opisem. Po wydrukowaniu można od razu składać dokument w Sądzie Rejonowym.
Plik w formacie *.doc - prosty i łatwy w edycji.
Jest to gotowy dokument, który należy jedynie wypełnić własnymi danymi personalnymi, wydrukować i złożyć w Sądzie Rejonowym. W celu poprawnego wypełnienia należy posługiwać się zamieszczoną instrukcją w dokumencie.
Plik w formacie *.doc - bardzo łatwy w edycji.
Przykładowy wzór pozwu o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.
Pozew o sprostowanie świadectwa pracy jest zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku
Pozew o ustalenie ojcostwa. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Pozew o zobowiązanie małżonka do zaspokajania potrzeb rodziny. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Pozew o rozwód z orzekaniem o winie. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Pozew o wydanie nieruchomości. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Pozew o wydanie nieruchomości. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym. Dokument zapisany w formacie doc. Pozew należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument przygotowany do edycji i wydruku. Pozew zawiera jedną stronę A4. Dokument do pobrania online.
Pozew o separację bez orzekania o winie jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.
Pozew o żądanie powoda od pozwanego pracodawcy nawiązania z nim stosunku pracy i zatrudnienia na dotychczasowych warunkach lub zapłaty odszkodowania, oraz podjęciu pracy, zapłaty wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. Dokument należy złożyć w Sądzie Rejonowym (Sąd Pracy). Pozew zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.
Pozew o rozwiązanie przysposobienia należy skierować do Sądu Okręgowego w wydziale Cywilnym. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Pozew o rozwiązanie przysposobienia jest przygotowany do pobrania online.
Pozew należy skierować do Sądu Okręgowego do Wydziału Cywilnego. Dokument jest zapisany w formacie doc. Pozew należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Pozew o rozwiązanie spółki jawnej jest do pobrania online.
Pozew o rozwiązanie Spółki z o.o. należy złożyć w Sądzie Okręgowym w wydziale Cywilnym. Dokument jest zapisany w formacie doc. należy go otworzyć za pomocą programu Word. Pozew zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Pozew o likwidację Spółki z o.o. jest do pobrania online.
Kara porządkowa może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika. O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Pracownik może złożyć sprzeciw. Jeśli pracodawca odrzuci sprzeciw pracownika, wówczas pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.
Pozew o umorzenie postępowania egzekucyjnego należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Wydziale Cywilnym. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Pozew o umorzenie postępowania egzekucyjnego jest do pobrania online.
Pozew o ustalenie istnienia stosunku najmu należy skierować do Sądu Rejonowego w Wydziale Cywilnym. Pozew zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.
Pozew o ustalenie macierzyństwa wniosek należy złożyć w Sądzie Rejonowym w wydziale Rodzinnym. Pozew zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. dokument do pobrania online.
Pozew o ustanowienie zakazu przechodzeniu i przejazdu przez działkę. Dokument jest zapisany w formacie doc. Pozew zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.
Przykładowy pozew o uznanie umowy sprzedaży za bezskuteczną oraz o zezwolenie na przeprowadzenie egzekucji. Dokument jest zapisany w formacie doc. Pozew należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.
Pozew o zapłatę odszkodowania wskutek wydania niewłaściwego świadectwa pracy należy złożyć w Rejonowym Sądzie Pracy.Pozew zapisany jest w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Pozew zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.
Pozew o zapłatę odszkodowania wskutek nie wydania w terminie świadectwa pracy należy złożyć w Rejonowym Sądzie Pracy. Pozew jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Pozew zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.
Pozew o zapłatę odszkodowania z powodu nieuzasadnionego wygaśnięcia umowy o pracę należy złożyć w Rejonowym Sądzie Pracy. Dokument zapisany w formacie doc. Pozew należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Pozew do pobrania online.
Pozew o zaprzeczenie macierzyństwa należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Wydziale Rodziny i Nieletnich. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Pozew należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument do pobrania online.
Pozew pracodawcy o zapłatę odszkodowania należy złożyć w Rejonowym Sądzie Pracy. Dokument jest zapisany w formacie doc. Pozew należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Pozew do pobrania online.
Dokument zapisany w formacie doc dzięki czemu będziesz mógł go zedytować do własnych potrzeb. Pozew o wydanie ruchomości po pobraniu zostanie dostarczony na e-mail. Pozew należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Wydziale Cywilnym.
Pozew o ustalenie istnienia stosunku najmu skierowany jest zarówno dla osoby wynajmującej jak i najemcy kiedy powstaje konflikt czy strony nadal związane są umową najmu.

Pozew zapisany jest w postaci pliku tekstowego i zawiera przykładowe uzasadnienie. Przed jego wydrukiem należy dokonać jego edycji na własne potrzeby zgodnie ze stanem faktycznym.

Pozew wraz z załącznikami należy złożyć w Sądzie Rejonowym - Wydział Cywilny.
Nie znalazłeś dokumentu?
Uważasz, że dokument którego szukasz powinien znaleźć się w naszym serwisie ? Poinformuj nas o tym.
Dołącz do osób tworzących nasz serwis.

Pomysły na dokumenty od internautów:

2013-11-18
pozew o znęcanie psychiczne i zastraszanie przez byłego męża
2013-10-22
Pozew na uciążliwych sąsiadów
2012-01-13
dokument zakazujący stronie utrudniania kontaktowania się z dorosłym dzieckiem (mnie były mąż utrudnia wszelki kontakt z dorosłym synem), bo mamy-z byłym-podział majątku w sądzie i razem nie mieszkamy.
2011-06-14
pismo w umorzenie kary zakazu prowadzenia samochodu do lak 21
2011-04-06
pozew o zwrot dokumentów wspólnej nieruchomości
2011-03-01
pozew przeciwko pomowieniu i naruszenia godbnosci osobistej
2011-02-20
Pozew o zapłatę odszkodowania OC