Ostatnia aktualizacja serwisu: 2016-06-10
Wzory dokumentów
SMS.Rzeszow.pl

Umowy związane z pracą

W kategorii znajdują się wszelkiego rodzaje umowy związane z pracą. W dziale umowy związane z pracą znajdują się miedzy innymi takie dokumenty jak:
  • Aneks do umowy o pracę
  • Umowa o współpracy
  • Umowa o dzieło
Aneks do umowy o pracę.
Dokument Word do edycji.

Aneks do umowy o pracę na mocy, którego pracodawca i pracownik zmieniają wiążącą ich umowę o pracę określając nowe warunki obowiązujące w zamian za dotychczasowe.
Umowa konsorcjum.
Dokument Word do edycji.

Umowa określająca przedmiot działalności konsorcjum a także jego cel, obowiązki i prawa każdej ze stron niniejszej umowy.
Umowa menedżerska.
Dokument Word do edycji.

Umowa zawarta pomiędzy Radą Nadzorczą Spółki a Zarządcą powierzająca Zarządcy zarządzanie majątkiem Spółki. Dokument określa pełnioną przez Zarządcę funkcję, czyli Prezesa Zarządu Spółki oraz jego obowiązki.
Umowa o pracę.
Dokument Word do edycji.

Umowa pomiędzy Pracodawcą a Pracownikiem określająca stanowisko, czas, miejsce pracy a także wymiar godzin i wynagrodzenie dla pracownika.
Umowa o współodpowiedzialności materialnej za powierzone mienie.
Dokument Word do edycji.

Umowa zawarta pomiędzy Pracodawcą a Pracownikami. Pracownicy przyjmując mienie przyjmują wspólną odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane powstaniem niedoborów w powierzonym im mieniu a także obowiązek wyliczenia się z tego mienia.
Umowa o współpracy.
Dokument Word do edycji.

Wzór umowy pomiędzy Dystrybutorem a Odbiorcą. W niniejszej umowie ustala się zasady współpracy pomiędzy Dystrybutorem a Odbiorcą.
Umowa o wykorzystanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych.
Dokument Word do edycji.

Wzór umowy zawartej między Pracodawcą a Pracownikiem, który jest właścicielem samochodu będącego używanym do celów służbowych. Umowa określa zasady współpracy na tym podłożu a także podpisana jest na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania przez strony bez wypowiedzenia.
Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy.
Dokument Word do edycji.

Wzór umowy, w której w czasie trwania stosunku pracy pomiędzy Pracodawcą a Pracownikiem, Pracownik zobowiązuje się do nie prowadzenia działalności konkurencyjnej oraz nie będzie świadczył pracy w ramach stosunku pracy ani też na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną.
Prośba o zwrot VAT przy nabyciu towarów do czynności całkowicie lub częściowo zwolnionych od podatku.
Dokument Word do edycji.

Wzór pisma z prośbą i uzasadnieniem do Urzędu Skarbowego o zwrot podatku VAT przy nabyciu towarów do czynności całkowicie lub częściowo zwolnionych od podatku.
Umowa o dzieło zawierana miedzy pracodawcą a pracownikiem
Arkusz spisu z natury środków trwałych.
Dokument Word do wypełnienia.
Dowód przyjęcia środka trwałego do używania.
Dokument Word do wypełnienia.
Kara upomnienia, nagany, pieniężna.
Dokument Word do wypełnienia.

Pismo dla pracownika na podstawie Kodeksu pracy z informacja o udzieleniu kary pieniężnej za naruszenie obowiązków pracowniczych.
Kwestionariusz osobowy.
Dokument Word do wypełnienia.

Kwestionariusz do wypełnienia zawierający wszystkie dane osobowe tj.:
- imię, nazwisko,
- adres,
- data i miejsce urodzenia,
- numer ewidencji (PESEL),
- numer ewidencji podatkowej (NIP),
- wykształcenie,
- przebieg zatrudnienia,
- dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania,
- stan rodzinny,
- stosunek do powszechnego obowiązku obronnego,
Plan urlopów wypoczynkowych.
Dokument Word do wypełnienia.

Dokument w postaci tabeli.
Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych.
Dokument Word do wypełnienia.

Pismo od pracodawcy dla pracownika z poleceniem stawienia się do pracy w określonym terminie. Informacja o zobowiazaniu sie pracodawcy do wynagrodzenia lub przyznania w zamian dnia wolnego.
Świadectwo pracy.
Dokument Word do wypełnienia.

Gotowe świadectwo do wypełnienia przez pracodawcę zawierające wszelkie informacje dotyczące przebiegu zatrudnienia pracownika.
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków.
Dokument Word do wypełnienia.
Zaświadczenie.
Dokument Word do wypełnienia.

Zaświadczenie o zatrudnieniu.
Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy przez pracodawcę.
Dokument Word do wypełnienia.

Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy przez pracodawcę wraz z podaniem przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie warunków wcześniejszej umowy. Informacja o tym, iż po upływie okresu wypowiedzenia będą obowiązywały nowe warunki umowy( miejsce do uzupełnienia).
Informacja o tym, że jeżeli w określonym terminie pracownik niezłoty oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków, będzie to uznane za zgodę na zaproponowane warunki przez pracodawcę. Złożenie oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków powoduje rozwiązanie stosunku pracy z upływem okresu wypowiedzenia.
Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika.
Dokument Word do wypełnienia.

Zgodnie z terminami art. 36 Kodeksu pracy wypowiedzenie umowy pracy przez pracownika.
Wzór umowy z biurem rachunkowym (księgowym, księgową) określająca zakres czynności oraz obowiązków zarówno Zleceniobiorcy jak i Zleceniodawcy.

Dokument w formacie *.doc - łatwy do edycji na własne potrzeby.
Wzór porozumienia o rozwiązanie umowy o współpracę pomiędzy dwoma osobami (firmami).

Dokument word, do edycji na własne potrzeby.
Angaż związany ze zmianą działu.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.
Wzór dokumentu, jaki należy przedłożyć pracownikowi w momencie gdy chcemy aby wykonywał pracę, która nie była przewidziana w jego dotychczasowych obowiązkach.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.
Gotowy do wypełnienia protokół ustalenia okoliczności wypadku, który zawiera m.in. informacje na temat:
- przyczyn wypadku
- skutki wypadku
- ustalenie przyczyny wypadku (z winy pracodawcy czy z winy pracownika)

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.
Wzór umowy o pracę na czas zastępstwa pracownika, który będzie przebywał na urlopie przez dłuższy okres czasu.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.
Wzór umowy o pracę z zawartą informacją o odpowiedzialności materialnej na prowadzenie kasy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.
Umowa zapisana w programie Word gotowa do edycji i wydruku.
Umowa o podnoszenie kwalifikacji w formach szkolnych. Dokument jest zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku
Umowa o zachowaniu poufności, dokument napisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.
Umowa o prace sezonową zawarta na czas wykonywania określonych zadań. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Dzięki zmianom prawnym jest już prostsza możliwość zatrudnienia legalnie opiekunki do dziecka. Dodatkowo to Państwo opłaca składki ubezpieczeniowe oraz rentowne od wynagrodzenia. Aby skorzystać z możliwości legalnego zatrudnienia niani potrzebujesz umowy dotyczącej opieki nad dzieckiem.

Po co wywarzać otwarte drzwi? Skorzystaj z gotowego rozwiązania!
Obowiązujące przepisy , wymagają od korzystających ze świadczeń wolontariusza, aby w sytuacji kiedy okres współpracy jest dłuższy niż 30 dni, zawarzeć z nim porozumienie o współpracy na piśmie , zwane umową o wolontariat, lub umową wolontariatu.
Poniżej przedstawiamy propozycję takiego porozumienia.

Oczywiście specyfika każdej organizacji i placówki korzystającej
z pomocy ochotników, wymagać będzie dostosowania treści porozumienia do tych właśnie specyficznych warunków.

Dokument w formacie .doc jest gotowy do wydruku jak i do edycji poprzez programy z pakietów MS Office jak i Open Office.
Zmieniać wynagrodzenie pracownikowi można z dwóch powodów:
1. podwyżka - w związku z osiągnięciami pracownika, przykładania się do pracy, czy też w związku z podwyższeniem ustawowo najniższego wynagrodzenia
2. obniżka - w związku z trudną sytuacją finansową firmy czy też "karne" obniżenie pensji w związku z nieprzykładaniem się do obowiązków pracowniczych.

Niezależnie od powodu, jak i kierunku zmiany wynagrodzenia - musisz sporządzić Aneks do umowy o pracę zmieniający warunki wynagrodzenia.

W aneksie nie musisz podawać powodu zmiany wynagrodzenia. Ważne aby określić od kiedy aneks wchodzi w życie.

Aneks do umowy zawarty jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Profesjonalnie jednak będzie, jeżeli przed jego wydrukowaniem dokonasz edycji na własne potrzeby - podając określenie firmy jak i pracownika oraz wypełnisz pozostałe dane. Zmian możesz dokonać w programach biurowych takich jak MS Office, LibreOffice czy też OpenOffice.

Aneks do umowy należy sporządzić w co najmniej dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.
Zmieniasz siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej, czy też po prostu chcesz przenieść swojego pracownika na swój inny punkt - filię? Sporządź odpowiedni Aneks do umowy o pracę zmieniający miejsce wykonywania pracy tak aby wszystko było poprawnie przeprowadzone.

Aneks do umowy zawarty jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Profesjonalnie jednak będzie, jeżeli przed jego wydrukowaniem dokonasz edycji na własne potrzeby - podając określenie firmy jak i pracownika oraz wypełnisz pozostałe dane. Zmian możesz dokonać w programach biurowych takich jak MS Office, LibreOffice czy też OpenOffice.

Aneks do umowy należy sporządzić w co najmniej dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.
Wypowiedzenie warunków umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony przeznaczone jest dla pracodawców, którzy chcą zmniejszyć wynagrodzenie pracownikom z różnych powodów, np. kryzysu, spadku sprzedaży, itp.

Dokument zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Profesjonalnie jednak będzie, jeżeli przed jego wydrukowaniem dokonasz edycji na własne potrzeby - podając określenie firmy jak i pracownika oraz wypełnisz pozostałe dane. Zmian możesz dokonać w programach biurowych takich jak MS Office, LibreOffice czy też OpenOffice.

Wypowiedzenie należy sporządzić w co najmniej dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.
Nie znalazłeś dokumentu?
Uważasz, że dokument którego szukasz powinien znaleźć się w naszym serwisie ? Poinformuj nas o tym.
Dołącz do osób tworzących nasz serwis.