Ostatnia aktualizacja serwisu: 2016-06-10
Wzory dokumentów
SMS.Rzeszow.pl

Deklaracje podatkowe VAT, PIT

Dokumenty do Urzędu Skarbowego. VAT, PIT, CIT. Urząd skarbowy deklaracje na twój adres e-mail.
VAT-7 - Deklaracja dla podatku od towarów i usług.
Deklaracja miesięczna.
Uwaga - Wzór opublikowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 maja 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz.U. z 31 maja 2004 r. Nr 123, poz. 1292)

Deklaracja do wydrukowania.
VAT-7K - Deklaracja dla podatku od towarów i usług.
Deklaracja kwartalna.
Wzór opublikowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 maja 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz.U. z 31 maja 2004 r. Nr 123, poz. 1292).

Deklaracja do pobrania i wydrukowania.
FORMULARZ PIT-36 jest przeznaczony dla podatników, do których ma
zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, i którzy
niezależnie od liczby źródeł przychodów:
1) prowadzili:
− pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy
zastosowaniu skali podatkowej,
− działy specjalne produkcji rolnej,
2) uzyskali przychody:
− z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym
charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach,
− od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek,
− ze źródeł przychodów położonych za granicą,
− z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali
podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał
obowiązku odprowadzenia zaliczek,
3) korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy (tzw. kredyt podatkowy),
4) są obowiązani dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy,
5) sporządzili remanent likwidacyjny w grudniu roku podatkowego,
6) są obowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci (np. rentę
rodzinną),
7) obniżają dochód o straty z lat ubiegłych,
8) wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a
ustawy, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika.
W przypadku podatników wnoszących o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków, jeden
z powyższych warunków musi spełniać co najmniej jeden z małżonków.
Formularz PIT-36 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje
dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla
osób samotnie wychowujących dzieci.

Pobierając PIT-36 w załączniku otrzymasz Deklaracje PIT-36 oraz broszure informacyjną do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)w 2006 roku
FORMULARZ PIT-37 jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie
art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej “ustawą”, i którzy w roku
podatkowym:
1) wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody ze źródeł położonych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opodatkowane na ogólnych zasadach przy
zastosowaniu skali podatkowej, tj. w szczególności z tytułu:
− wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy,
spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,
− emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych),
− świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,
− dniówek obrachunkowych i innych przychodów z tytułu członkostwa w rolniczych
spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją
rolną,
− zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
− stypendiów,
− przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów
menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych,
działalności sportowej),
− przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,
− świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych,
− należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
− należności z umowy aktywizacyjnej,
2) nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na ogólnych
zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej oraz działów specjalnych produkcji rolnej,
3) nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów dochodów małoletnich dzieci,
4) nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.
W przypadku podatników wnoszących o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków,
powyższe warunki dotyczą obojga małżonków.
Podatnicy, którzy nie spełniają wyżej wymienionych warunków, a ma do nich zastosowanie
art. 45 ust. 1 ustawy, wypełniają zeznanie PIT-36.
Formularz PIT-37 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje
dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla
osób samotnie wychowujących dzieci.

Zeznanie PIT-37 otrzymasz wraz z broszutą informacyjną do zeznania PIT-37
o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
w 2006 ROKU.
Formularz PIT-38 jest przeznaczony dla podatników, którzy w 2006 roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu:
1) odpłatnego zbycia:
- papierów wartościowych,
- pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),
- pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikajacych,
- udziałów w spółkach mających osobowość prawną;
2) objecia udziałów (akcji) w spółkach osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Deklaracje PIT-38 otrzymasz wraz z broszurą informacyjną do zeznania PIT-38 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2006 roku
PIT-4 deklaracja za zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat z tytułu:
- wynagrodzenia ze stosunku: pracy, słuzbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy;
- Emerytury renty krajowe
- Emerytury renty zagraniczne
- Zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez organ rentowy
- Świadczenia wypłacone z Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Deklaracja do pobrania i wydrukowania.
Deklaracja PCC-1

Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Druk do pobrania i wydrukowania.
Deklaracja PCC-1/A

Informacja o pozostałych stronach czynności cywilnoprawnej.

Druk do pobrania i wydrukowania.
PIT-5 deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy.

Formularz PIT-5 jest przeznaczony dla podatników:
- prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
- osiągajacych przychody z najmu, podnajmu lub dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze.
PIT 2 oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT 2 oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT 2C oświadczenie osoby otrzymującej stypendium, o którym mowa w artykule 21 ust. 1 pkt. 40b ustaw z dnia 26 lipca
1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
Oświadczenie osobowy otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT R4 Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT 6 Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
PIT 11 Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT 23 Deklaracja o osiągniętych z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczłtowanym podatkiem dochodowym
PIT R Informacja o wypłaconych podatkowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
IFT 1 / IFT 1R Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające mające w Polsce miejsca zamieszkania [Information of revenue (income)derived by nonresident natural presons
IFT 3 / IFT 3R Informacja o wysokości przychodów (dochodów)wpłaconych lub postanowionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy niemającemu w Polsce miejsca zamieszkania [Informatnio on revenue (income) derived by non-resident beneficial owner or infermediary agent
PIT 8S Informacja o wysokości wypłaconego stypendium
PIT 12 Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczonego podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatnika
CIT-6AR Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
CIT 8 Zeznanie wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT 8A Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT 8B Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy
CIT-8O informacja o odliczanych od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku
CIT 9R Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców
CIT 11R Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione oświadczeniu
CIT 5 lub deklaracja CIT 6AR
Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych /przekazywanych darowiznach
IFT-2/IFT-2R Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych nie mających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej [Information on revenue (Income) Derived be legal persons having no seat or board of mangament on the territory of the republic of poland
WZP 1K Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągnięto przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku
WZP 1M Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku
WZP 1R Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego państwowe o wpłatach zysku
WZS 1K Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach zysku
WZS 1R Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach zysku
WZS 1M Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku
VAT Z/ AKC Z Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podatkiem akcyzowym
Deklaracja na podatek od gier (formularz przeznaczony jest dla podmiotów urządzających gry i prowadzących działalność w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych, tj. kasyn gry, salonów automatów losowych, loterii pieniężnych i zakładów wzajemnych).
Deklaracja na podatek od gier (formularz przeznaczony jest dla płatnika podatku od gier przy sprzedaży kartonów do gry bingo pieniężne).
Deklaracja na podatek od gier (formularz przeznaczony jest dla podmiotów urządzających gry liczbowe).

Deklarację należy złożyć w Urzędzie Skarbowym.
Deklaracja na podatek od gier (formularz przeznaczony jest dla podatnika podatku od gier, urządzającego grę bingo fantowe).
Deklaracja na podatek od gier (formularz przeznaczony jest dla podmiotów urządzających gry i prowadzących działalność w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych, tj. kasyn gry, salonów automatów losowych, loterii pieniężnych i zakładów wzajemnych).
Deklaracja na podatek od gier (formularz przeznaczony jest dla płatnika podatku od gier przy sprzedaży kartonów do gry bingo pieniężne).
Deklaracja na podatek od gier (formularz przeznaczony jest dla podmiotów urządzających gry liczbowe).
Deklaracja na podatek od środków transportowych oraz załącznik do deklaracji.
Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2007 r.
Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2007 r.
Informacja o pozostałych podatnikach. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2007 r.
Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2007 r.
Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2007 r.
Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2007 r.
Informacja o pozostałych podatnikach. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2007 r.
Deklaracja na podatek od środków transportowych oraz załącznik do deklaracji. Wzór obowiązuje od 2007 roku. Do 31 grudnia 2007 roku można jednak składać deklaracje wg starego wzoru.
Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (certyfikat rezydencji).
Zaświadczenie o miejscu zamieszkania dla celów podatkowych w Rzeczypospolitej Polskiej osoby fizycznej osiągającej przychody (dochody) z oszczędności (faktycznego odbiorcy).
Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.

Dokument PDF - Tylko do wydruku.
Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w danym roku podatkowym.

Dokument PDF - tylko do wydruku.
Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu)i od podatku.

Dokument PDF - tylko do wydruku.
Wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych w okresie od 01-05-2004r do 31-12-2007r.

Dokument PDF - tylko do wydruku.
Załącznik nr 1 do VZM - 1

Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków, nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych.

Dokument PDF - tylko do wydruku.
Załącznik nr 2 do VZM - 1

Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków, odliczonych w ramach ulg mieszkaniowych.

Dokument PDF - tylko do wydruku.
DR-1 Deklaracja na podatek rolny. Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.). Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Nie znalazłeś dokumentu?
Uważasz, że dokument którego szukasz powinien znaleźć się w naszym serwisie ? Poinformuj nas o tym.
Dołącz do osób tworzących nasz serwis.