Ostatnia aktualizacja serwisu: 2019-02-04
Wzory dokumentów
SMS.Rzeszow.pl

Znajdź dokument


Daj nam:
Księgowe - druki Pełnomocnictwa Student Telefon, Internet, Telewizja Wnioski do spółdzielni Ciąża a praca CV i Listy motywacyjne Instrukcje BHP, dokumenty związane z BHP Pisma grzecznościowe Policja - wnioski i pisma Pomoc Społeczna Pozwy sądowe Prawo pracy Prawo spółek handlowych Przy budowie Referencje Ślub - Wesele jak nie przepłacać Umowy zlecenia Umowy związane z pracą Umowy związane ze świadczeniem usług W pracy W urzędzie Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU ) Zakresy Czynności Pracowników Dokumenty do Banku Krajowy Rejestr Karny Krajowy Rejestr Sądowy - KRS Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI Księgi Wieczyste Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), służba zdrowia Nieruchomości NIP Ochrona środowiska Oferty handlowe Podatek akcyzowy Rejestr zastawów Rolnictwo, KRUS Różne Różne umowy Samochód Samorząd Sanepid Sprawozdawczość Budżetowa Ubezpieczenia Umowy budowlane Umowy dzierżawy Umowy informatyczne Umowy licencyjne Umowy najmu/sprzedaży Umowy spedycji i składu Umowy spółek Umowy użyczenia Urząd Celny Urząd Pracy Urząd Skarbowy - prośby Urząd Skarbowy - różne pisma Urząd Skarbowy - wnioski Urząd Skarbowy-informacje Urząd Stanu Cywilnego Weksle Wnioski sądowe Wydział komunikacji Zamówienia, reklamacje ZUS - wnioski i formularze Zwrot akcyzy Deklaracje podatkowe VAT, PIT Deklaracje VAT w UE Formularze sądowe Formularze Unijne GUS - Główny Urząd Statystyczny Horoskopy Hotele Import i eksport IPN - wzór oświadczenia Język Angielski - gramatyka Język Angielski - słownictwo Język Angielski - testy PIT 2008 PITy - rozliczenia za 2007 r Regulaminy Windykacja - sąd Wskaźniki finansowe ZPORR - sprawozdania ZPORR - umowy ZPORR - wnioski ZUS - poradniki Lista dokumentów Poradniki Zaproponuj dokument
Statystyki: Ilość dokumentów: 2623
Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04
Najczęściej pobierane: Najczęściej szukane: Przydatne linki: Produkty finansowe: Newsletter
Zapisz sie na bezpłatny newsletter o nowościach w naszym serwisie.
Twój e-mail:

Valid XHTML 1.0 Transitional

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd stanu cywilnego (skrót: USC) jest to jednostka organizacyjna wchodząca w skład urzędu gminy. Urząd ma za zadanie rejestracje takich zdarzeń jakimi są urodzenie, zawarcie związku małżeńskiego i zgon.
Oświadczenie o przyjęciu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o przyjęciu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o przyjęciu obywatelstwa polskiego.
Dokument Word do edycji.

Pismo z oświadczenie o przyjęciu obywatelstwa polskiego związku z zawarciem związku małżeńskiego z obywatelem Polski.

pobierz Oświadczenie o przyjęciu obywatelstwa polskiego Pobierz teraz
Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych

Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych

Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych.
Dokument Word do edycji.

Wniosek (do uzupełnienia) do administratora danych o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych.

pobierz Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych Pobierz teraz
Dowód osobisty - Wniosek o wydanie/wymiane dowodu osobistego

Dowód osobisty - Wniosek o wydanie/wymiane dowodu osobistego

Jak uzyskać dowód osobisty?

Dowód osobisty wydaje właściwy ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały organ gminy: wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a w razie braku miejsca zameldowania na pobyt stały-organ gminy ostatniego miejsca pobytu stałego tej osoby. Jeśli nie można ustalić właściwości miejscowej organu w sposób wskazany wyżej, dowód osobisty wydaje organ gminy właściwy dla obszaru dzielnicy Śródmieście w m.st. Warszawie.

W celu otrzymania dowodu należy osobiście złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego. Osoba małoletnia, która ukończyła 13 rok życia, składa wniosek w obecności jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów dowód osobisty może być wydany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia.

Wniosek można składać za pośrednictwem organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu czasowego wnioskodawcy, jeżeli jego złożenie we właściwym organie gminy nie jest możliwe.

Do wniosku załącza się:

1. dwie aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 45x35 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomie
ego oświetlenia twarzy. Jednakże osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania-fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej;
2. dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego;
3. odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński;
4. odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku. Przy wymianie dowodu osobistego, jeżeli dane zawarte w dowodzie osobistym nie uległy zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajdują się odpisy akt stanu cywilnego wnioskodawcy ponowne złożenie odpisów skróconych akt stanu cywilnego nie jest wymagane;
5. na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby.

Dowód osobisty odbiera się osobiście. Przy odbiorze dowodu osobistego, cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie zwraca kartę stałego pobytu lub kartę czasowego pobytu.

Na jaki czas wydaje się dowód osobisty?

Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 18 roku życia, jest ważny 5 lat od daty jego wydania.
Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 65 rok życia, jest ważny na czas nie oznaczony, jeżeli osoba ta zwróciła się o wydanie dowodu osobistego z takim terminem ważności.


Ile kosztuje wydanie dowodu osobistego?

Dowód osobisty wydaje się po uiszczeniu należnej opłaty stanowiącej równowartość kosztów jego wydania. Za wydanie dowodu osobistego pobiera się opłatę w wysokości 30 zł.
Nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego od osób:

1. ubiegających się o wymianę dowodu osobistego z powodu jego wady technicznej lub sporządzonego niezgodnie z danymi zawartymi we wniosku,
2. zobowiązanych do wymiany dowodu osobistego z powodu zmiany kodu pocztowego, administracyjnej zmiany nazwy miejscowości, nazwy ulicy, numeru domu lub lokalu,
3. które utraciły dowód osobisty w wyniku klęsk żywiołowych,
4. przebywających w domach opieki społecznej lub pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej albo rentę socjalną,
5. małoletnich przebywających całodobowo w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Opłatę za wydanie dowodu osobistego wpłaca się do kasy właściwego urzędu gminy wydającego dowód osobisty lub na rachunek bankowy tego urzędu. Opłata ta może być pobrana przez organ właściwy ze względu na miejsce pobytu czasowego wnioskodawcy, w którym złożono wniosek o wydanie dowodu osobistego.

Kiedy dowód osobisty podlega wymianie?

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:

1. zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym,
2. uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby,
3. upływu terminu ważności dowodu osobistego.

Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy. Organ ten wydaje wolne od opłaty zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu.
W razie znalezienia własnego dowodu osobistego, zgłoszonego jako utracony, należy niezwłocznie zawiadomić o tym organ gminy, któremu złożono wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego, jeżeli w miejsce zgłoszonego jako utracony nie został jeszcze wydany nowy dokument.

Dowód osobisty podlega obowiązkowi zwrotu w razie:

1. utraty obywatelstwa polskiego; osoba która je utraciła, zwraca niezwłocznie dowód osobisty organowi gminy właściwemu ze względu na miejsce jego wydania albo właściwej ze względu na miejsce pobytu polskiej placówce konsula
ej.
2. zgonu posiadacza dowodu osobistego; obowiązek zwrotu dowodu osobistego ciąży w tym przypadku na osobach obowiązanych do zgłoszenia zgonu stosownie do przepisów prawa o aktach stanu cywilnego.


Kiedy należy wymienić dowód osobisty wydany przed dniem 1 stycznia 2001?

Według ustawy z dnia 12 września 2002r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 183, poz. 1522) dowody osobiste wydane przed dniem 1 stycznia 2001 r. zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2007 r.
W ustawie tej wprowadzono także obowiązek wymiany dowodów osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001r. następujących w terminach:

1. od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. – dowody osobiste wydane w latach 1962-1972,
2. od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. – dowody osobiste wydane w latach 1973-1980,
3. od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. – dowody osobiste wydane w latach 1981-1991,
4. od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. – dowody osobiste wydane w latach 1992-1995,
5. od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. – dowody osobiste wydane w latach 1996-2000.

Przy wymianie dowodów osobistych, zgodnie z przedstawionym wyżej harmonogramem wymiany, stosuje się tryb postępowania określony w sprawach wydawania tych dokumentów – na zasadach ogólnych.

Dla Twojej wygody otrzymasz wniosek o wydanie dowodu osobistego w 2 formatach:
- dokument word (do edycji)
- dokument pdf (tylko do wydrukowania)

pobierz Dowód osobisty - Wniosek o wydanie/wymiane dowodu osobistego Pobierz teraz
Zmiana imienia lub nazwiska

Zmiana imienia lub nazwiska

Zmiana imienia lub nazwiska lub ustalenie ich pisowni.

Dokument należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego (USC).

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

pobierz Zmiana imienia lub nazwiska Pobierz teraz
Wydanie odpisów aktów w Urzędzie Stanu Cywilnego

Wydanie odpisów aktów w Urzędzie Stanu Cywilnego

Wydanie odpisów aktów w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

pobierz Wydanie odpisów aktów w Urzędzie Stanu Cywilnego Pobierz teraz
Pełnomocnictwo do zgłoszenia w Urzędzie Stanu Cywilnego urodzenia dziecka

Pełnomocnictwo do zgłoszenia w Urzędzie Stanu Cywilnego urodzenia dziecka

Pełnomocnictwo do zgłoszenia w Urzędzie Stanu Cywilnego urodzenia dziecka oraz odebrania 3 odpisów skróconych aktów urodzenia przez osobę trzecią.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

pobierz Pełnomocnictwo do zgłoszenia w Urzędzie Stanu Cywilnego urodzenia dziecka Pobierz teraz
Pełnomocnictwo do zgłoszenia w Urzędzie Stanu Cywilnego zgonu

Pełnomocnictwo do zgłoszenia w Urzędzie Stanu Cywilnego zgonu

Pełnomocnictwo do zgłoszenia w Urzędzie Stanu Cywilnego zgonu osoby z naszej rodziny oraz pobrania odpisów skróconych aktu zgonu przez osobę trzecią.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

pobierz Pełnomocnictwo do zgłoszenia w Urzędzie Stanu Cywilnego zgonu Pobierz teraz
Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego

Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego

Wniosek o sprostowanie błędu pisarskiego w akcie urodzenia/małżeństwa/zgonu.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby

pobierz Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego Pobierz teraz
Wniosek o zgłoszenie pobytu stałego.

Wniosek o zgłoszenie pobytu stałego.

Wniosek o zgłoszenie pobytu stałego. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

pobierz Wniosek o zgłoszenie pobytu stałego. Pobierz teraz
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego Pobierz teraz
Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące

Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące

Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące Pobierz teraz
Wniosek o nadanie/zmianę numeru PESEL

Wniosek o nadanie/zmianę numeru PESEL

Wniosek o nadanie/zmianę numeru PESEL. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

pobierz Wniosek o nadanie/zmianę numeru PESEL Pobierz teraz
Wniosek o udostępnienie danych zbiorczych ze zbiorów meldunkowych

Wniosek o udostępnienie danych zbiorczych ze zbiorów meldunkowych

Wniosek o udostępnienie danych zbiorczych ze zbiorów meldunkowych. Dokument należy złożyć w Urzędzie Miasta w Wydziale Spraw Obywatelskich. Wniosek zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Wniosek o udostępnienie danych zbiorczych ze zbiorów meldunkowych Pobierz teraz
Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców

Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców

Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców. Dokument należy złożyć w Urzędzie Miasta w Wydziale Spraw Obywatelskich. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców Pobierz teraz
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu Pobierz teraz
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu Pobierz teraz
Wniosek o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

Wniosek o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Wniosek o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy Pobierz teraz
Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL ewidencji wydawanych i utraconych dowodów osobistych

Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL ewidencji wydawanych i utraconych dowodów osobistych

Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL ewidencji wydawanych i utraconych dowodów osobistych.Dokument Word gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL ewidencji wydawanych i utraconych dowodów osobistych Pobierz teraz
Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL ewidencji wydawanych i utraconych dowodów osobistych

Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL ewidencji wydawanych i utraconych dowodów osobistych

Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL ewidencji wydawanych i utraconych dowodów osobistych.Dokument Word gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL ewidencji wydawanych i utraconych dowodów osobistych Pobierz teraz
Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Wniosek o otrzymanie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (zaświadczenie ważne 3 miesiące). Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa Pobierz teraz
Wniosek o  wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Pismo o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Wniosek o  wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą Pobierz teraz
Wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

Wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

Wniosek o nadanie medali za pięćdziesiątą rocznice ślubu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

pobierz Wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie Pobierz teraz
Podanie o wydanie odpisu skróconego aktu urodzenia

Podanie o wydanie odpisu skróconego aktu urodzenia

Podanie o wydanie odpisu skróconego aktu urodzenia. Dokument sporządzony w formacie doc. Podanie należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 przygotowany jest do wydruku i edycji. Dokument do pobrania online.

pobierz Podanie o wydanie odpisu skróconego aktu urodzenia Pobierz teraz
Podanie o wydanie odpisu aktu zgonu

Podanie o wydanie odpisu aktu zgonu

Podanie o wydanie odpisu aktu zgonu dokument zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Podanie o wydanie odpisu aktu zgonu zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Podanie do pobrania online.

pobierz Podanie o wydanie odpisu aktu zgonu Pobierz teraz
Wniosek o wpisanie do księgi małżeństw USC treści aktu małżeństwa zawartego za granicą

Wniosek o wpisanie do księgi małżeństw USC treści aktu małżeństwa zawartego za granicą

Wniosek o wpisanie do księgi małżeństw USC treści aktu małżeństwa zawartego za granicą sporządzony jest w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 przygotowany do wydruku i edycji. Dokument do pobrania online.

pobierz Wniosek o wpisanie do księgi małżeństw USC treści aktu małżeństwa zawartego za granicą Pobierz teraz
Podanie o wpisanie do księgi urodzeń USC treści aktu urodzenia dziecka sporządzonego za granicą

Podanie o wpisanie do księgi urodzeń USC treści aktu urodzenia dziecka sporządzonego za granicą

Podanie o wpisanie do księgi urodzeń USC treści aktu urodzenia dziecka sporządzonego za granicą sporządzony w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Podanie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

pobierz Podanie o wpisanie do księgi urodzeń USC treści aktu urodzenia dziecka sporządzonego za granicą Pobierz teraz
Wniosek o przyznanie karty Polaka

Wniosek o przyznanie karty Polaka

Karta Polaka może być przyznana osobie, która deklaruje przynależność do Narodu Polskiego i m.in. wykaże swój związek z polskością oraz posiada w dniu złożenia wniosku o wydanie Karty Polaka obywatelstwo jednego z wymienionych w ustawie państw na Wschodzie. Posiadacz Karty Polaka ma wiele uprawnień. Przyznanie Karty Polaka następuje w drodze decyzji administracyjnej, na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o jej wydanie lub jej przedstawiciela ustawowego. Organem właściwym w sprawie przyznania Karty Polaka jest konsul właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Wniosek o przyznanie karty Polaka jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Karta Polaka zawiera dwie strony A4 jest przygotowana do edycji i wydruku. Wniosek o przyznanie karty Polaka jest do pobrania online.

pobierz Wniosek o przyznanie karty Polaka Pobierz teraz
Treść wniosku o administracyjną zmianę nazwiska dla dziecka

Treść wniosku o administracyjną zmianę nazwiska dla dziecka

Kiedy potrzebujesz zmienić nazwisko dziecka na nazwisko męża, który jest zarazem ojcem dziecka - nie myśl, że to taka prosta sprawa. Aby zmienić nazwisko musisz dokonać tego drogą administracyjną a do tego niezbędne będzie złożenie wniosku o zmianę nazwiska. O ile standardowo proste wypełnienie druku nie jest problemem o tyle treść wniosku o administracyjną zmianę nazwiska dla dziecka może stanowić problem. Po to jest ten dokument.

Treść wniosku zawiera przykładowe uzasadnienie wraz ze wskazaniem konkretnych aspektów zmiany. Należy pamiętać, że wniosek należy najlepiej wypełnić ręcznie, wskazując potrzeby zmiany nazwiska. Treść jest zapisana w postaci pliku tekstowego, który można otworzyć za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub LibreOffice.

Cały dokument, który można uzyskać z Urzędu Miasta lub Gminy należy złożyć w jej siedzibie wraz ze wskazanymi załącznikami.

pobierz Treść wniosku o administracyjną zmianę nazwiska dla dziecka Pobierz teraz
Wniosek o wydanie odpisu urodzenia dziecka po zmianie nazwiska

Wniosek o wydanie odpisu urodzenia dziecka po zmianie nazwiska

Wniosek o wydanie odpisu urodzenia dziecka po zmianie nazwiska przeznaczony jest dla rodziców, którzy zmieniali na drodze administracyjnej nazwisko dziecka i potrzebują odpisów z nowym nazwiskiem po uprawomocnieniu się decyzji o zmianie nazwiska.

Wniosek zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji wniosku na własne potrzeby za pomocą aplikacji biurowej - MS Office, LibreOffice lub OpenOffice. Istnieje możliwość wydrukowania wniosku oraz ręcznego wypełnienia.

Wypełniony oraz podpisany wniosek należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego - osobiście lub listownie wysyłając na adres Urzędu.

pobierz Wniosek o wydanie odpisu urodzenia dziecka po zmianie nazwiska Pobierz teraz

Nie znalazłeś dokumentu ??

Uważasz, że dokument którego szukasz powinien znaleźć się w naszym serwisie ? Poinformuj nas o tym.
Dołącz do osób tworzących nasz serwis.

Zaproponuj dokument
Słowa kluczowe: dokument do pobrania, akt zgonu, treść zmiany nazwiska dziecka, zameldowanie na pobyt stały, dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, zmiana nazwiska dziecka, dokument online, pesel, dokument online,

Pomysły na dokumenty od internautów:

2011-07-14anulowanie slubu w usc
© sms.rzeszow.pl Strona główna    Kontakt    Dodaj dokument    Zgłoś nadużcyie    Lista dokumentów    Regulamin    Reklamacje SMS