Ostatnia aktualizacja serwisu: 2016-06-10
Wzory dokumentów
SMS.Rzeszow.pl

Urząd Pracy

W tej kategorii znajdują się dokumenty które składa się w Urzędzie Pracy. W dziale znajdują się m.in. takie dokumenty:
  • Zaświadczenie dotyczące zachowania prawa do świadczeń dla bezrobotnych
  • Wniosek bezrobotnego o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej
Wniosek wypełnia osoba bezrobotna, nie będąca obywatelem Polski, w celu ustalenia prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych. Wniosek o przyznanie prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych niebędących obywatelami Polski jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.
Wniosek wypełnia osoba zainteresowana potwierdzeniem okresów określonych w pkt. 2 przez instancję właściwą państwa zatrudnienia. Wniosek w sprawie wystąpienia za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy, do instytucji właściwej o wydanie formularza E 301 jest zapisany w formacie doc. Wniosek należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument do pobrania online.
Wniosek wypełnia osoba zainteresowana uzyskaniem zaświadczenia dotyczącego członków rodziny, którzy muszą być uwzględnieni przy naliczaniu świadczeń. Wniosek o wydanie formularza E 302 jest zapisany w formacie doc. Wniosek należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek o wydanie formularza E 302 do pobrania online.
Do Wniosku należy dołączyć
- Kserokopia (potwierdzenia za zgodność z oryginałem) dokument tożsamości
- Kserokopia (potwierdzenia za zgodność z oryginałem) dokumentów potwierdzających okresy wykazane w pkt. 2
- aktualne zaświadczenie z właściwego powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej
Prawo do zasiłku przysługuje w kraju ostatniego zatrudnienia.
Wniosek o przyznanie prawa do zasiłku dla osób przemieszczających się jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.
Zaświadczenie wystawia właściwa instytucja ds. bezrobocia lub instytucja wyznaczona przez władzę właściwą państwa, w którym osoba bezrobotna była wcześniej ubezpieczona. Zaświadczenie należy wręczyć osobie zainteresowanej lub przesłać do właściwej instytucji. Zaświadczenie dotyczące okresów zaliczanych przy przyznawaniu świadczeń dla bezrobotnych jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera trzy strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.
Zaświadczenie dotyczące członków rodziny osoby bezrobotnej, którzy muszą być uwzględnieni przy naliczaniu świadczeń jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Zaświadczenie dotyczące członków rodziny osoby bezrobotnej, którzy muszą być uwzględnieni przy naliczaniu świadczeń jest do pobrania online. Formularz należy wypełnić drukowanymi literami, tekst należy wypełnić w miejscach wykropkowanych, należy wypełnić wszystkie strony.
Zaświadczenie dotyczące zachowania prawa do świadczeń dla bezrobotnych jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Zaświadczenie zawiera trzy strony A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Zaświadczenie dotyczące zachowania prawa do świadczeń dla bezrobotnych jest do pobrania online.
Wniosek bezrobotnego o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz.1001 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (Dz. U. Nr 236 poz. 2002
z późn.zm.).
Wniosek należy złożyć w Urzędzie Pracy. Wniosek zawiera dwanaście stron A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do porania online.
Nie znalazłeś dokumentu?
Uważasz, że dokument którego szukasz powinien znaleźć się w naszym serwisie ? Poinformuj nas o tym.
Dołącz do osób tworzących nasz serwis.

Pomysły na dokumenty od internautów:

2013-03-13
wzór odwołania od decyzji urzedu pracy
2011-11-03
Wzór dokumentu o niestawienie się w Biurze Pracy (usprawiedliwienia)
2011-07-05
oswiadczenie do urzedu pracy ze podejmuje prace
2011-04-07
podanie o odwołanie od decyzji o pozbawienie statutu osoby bezrobotnej z powodu nie otrzymania pisma wzywającego