Ostatnia aktualizacja serwisu: 2016-06-10
Wzory dokumentów
SMS.Rzeszow.pl

Przy budowie

Wnioski, zaświadczenia, oświadczenia potrzebne gdy zaczynamy budowę nie tylko domu, Wzory pism związanych z wszelkiego rodzaju budową i rozbiórką.
Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości np. towarzystwu prowadzącemu działalność charytatywną.
Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych.
Dokument Word do edycji.

Wniosek z prośbą o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych.
Wniosek o przekazanie.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o przekazanie na własność garażu i oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste.
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
Dokument Word do edycji.

"W oparciu o przepis art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 89, poz. 415 z późn. zm.) wnoszę o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą:..."
Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.
Dokument Word do edycji.

"W oparciu o art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) wnoszę o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę"
Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków wraz z uzasadnieniem.
Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę
Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego."W oparciu o przepis art. 55, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z późn. zm.) wnoszę o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu"
Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie przez cudzoziemca.
Dokument Word do edycji.

Wniosek pełnomocnika o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca.
Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej.
Dokument Word do edycji.

Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej wraz z uzasadnieniem.
Zgłoszenie robót budowlanych.
Dokument Word do edycji.

"W oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) zgłaszam budowę.."
Wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.
Wniosek o stwierdzenie samodzielności lokalu.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiekt budowlanego z ustaleniami planu miejscowego.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.
Oświadczenie o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.
Zamówienie wykonania wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego.

Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.
Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji nieruchomości, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Zgłoszenie budowy/robót budowlanych, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Wzór umowy budowlanej zawieranej z wykonawcami, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności domu jednorodzinnego. Dokument zapisany w postaci Word gotowy do edycji i wydruku.
Zawiadomienie o oddaniu obiektu budowlanego do użytku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Wniosek o uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków nadzorowania budowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na budowę ogrodzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę
Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Wniosek inwestora o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego. Pismo należy złożyć Zarządcy Drogi z co najmniej 1-miesięcznym wyprzedzeniem. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Oświadczenie o zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży działki z rozpoczętą budową. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Protokół przekazania terenu i placu budowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Kosztorys budowlany. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku .
Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Umowa stała o wykonanie robót remontowych i konserwacji. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Umowa o wykonanie prac projektowych nie wymagających zatwierdzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie częściowego wykonawstwa. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Umowa z kierownikiem budowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
Wzór wniosku o wydanie Aprobaty Technicznej. Dokument należy złożyć w Instytucie Techniki budowlanej. Wniosek zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.
B-09 Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.
Wzór ewidencji obiektów budowlanych - rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania. Ewidencja budowli, budynków, dróg, innych obiektów budowlanych i mostowych oraz rurociągów, przewodów, linii i sieci.
Lista kontrolna bezpieczeństwa i higieny pracy na placu budowy. Dokument zapisany w formacie doc. Listę kontrolną należy otworzyć w programie Word jest przygotowana do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online zawiera 5 stron A4.
Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego dokument zapisany w formacie doc. Umowę należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera cztery strony A4 jest przygotowany do wydruku i edycji. Dokument do pobrania online.
Uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek o uzyskanie zgody zawiera jedną stronę A4 przygotowaną do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.
Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Zgłoszenie zawiera jedną stronę A4 przygotowanych do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.
Wniosek o wpis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Opinia urbanistyczna zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.
Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę z powodu zmiany inwestora jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.
Wniosek o pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 przygotowaną do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.
Wniosek w sprawie zgłoszenia zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót związanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.
Oświadczenie o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęciu obowiązku kierowania budową, robotami budowlanymi, rozbiórką jest sporządzony w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku.
Oświadczenie o przyjęciu obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami związanymi z budową, robotami budowlanymi, rozbiórką jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do wydruku i edycji. Dokument do pobrania online.
Oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany o wykonaniu zgodnie z obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany jest do pobrania online.
Wniosek o zawarcie umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego jest zapisana w formacie doc. Wniosek o umowę należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek o zawarcie umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego jest do pobrania online.
Oświadczenie dokonania rozliczenia wpłaconej przez osobę na rzecz Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Oświadczenie o rozliczeniu kwoty partycypacji z następcą partycypującego jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Oświadczenie o rozliczeniu kwoty partycypacji z następcą partycypującego jest do pobrania online.
Karta działki zawiera:
- Opis lokalizacji
- Właściciel / użytkownik wieczysty / dzierżawca
- Formę władania - własności, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, inne
- Dane dotyczące oferującego
- Transakcja
- Infrastrukturę techniczną
- Otoczenie działki / uproszczony schemat
- Warunki topograficzne i geotechniczne
- Inne uwagi
Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie zawiera dwie strony A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.
Oświadczenie inwestora o zawiadomieniu instytucji:
- Państwowej Inspekcji Sanitarnej
- Państwowej Inspekcji Pracy
- Państwową Straż Pożarną
Oświadczenie jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie jest do pobrania online.
Zawiadomienie o zmianie:
- kierownika budowy
- inspektora nadzoru budowlanego
- projektant sprawującego nadzór autorski
Zawiadomienie o zmianie na budowie jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Zawiadomienie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.
Wniosek o dokonanie odbioru instalacji centralnego ogrzewania gazowego jest zapisane w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek o dokonanie odbioru instalacji centralnego ogrzewania gazowego jest do pobrania online.
Wniosek o zwrot kaucji gwarancyjnej skierowany jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz wykonujących prace budowlane na umowę lub też zlecenie. Kiedy zakończy się okres gwarancyjny prac - należy odzyskać swoje pieniądze zabezpieczone w postaci kaucji gwarancyjnej.

Pismo zostało sporządzone w postaci dokumentu tekstowego, który można bez problemu otworzyć oraz edytować w znanych aplikacjach biurowych - MS Office, LibreOffice lub też OpenOffice.

Można dokument od razu wydrukować jak i wypełnić ręcznie.

Wniosek należy przekazać przedsiębiorstwu, na rzecz którego było realizowane zlecenie.
Oświadczenie z wyrażeniem zgody na budowę w granicy - przeznaczony jest dla osób, które chcą wybudować np. budynek gospodarczy w granicy swojej nieruchomości z przyzwoleniem sąsiada. Lepiej mieć takie oświadczenie (sporządzone przez sąsiada) w swojej dokumentacji technicznej, tak aby nie było najmniejszego problemu z realizowaniem prac budowlanych.

Oświadczenie zapisane jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji pliku na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, OpenOffice lub LibreOffice.

Wypełnione oraz podpisane oświadczenie należy przedłożyć w Urzędzie Miasta - jeżeli realizowana budowa wymaga zgłoszenia lub pozwolenia, ew. przechowywać w dokumentacji technicznej.
Nie znalazłeś dokumentu?
Uważasz, że dokument którego szukasz powinien znaleźć się w naszym serwisie ? Poinformuj nas o tym.
Dołącz do osób tworzących nasz serwis.

Pomysły na dokumenty od internautów:

2013-04-03
WNIOSEK O PRZYMUSOWA ROZBIORKE BUDYNKU ZAGRAZAJACEGO SASIEDNIM BUDYNKA