Ostatnia aktualizacja serwisu: 2016-06-10
Wzory dokumentów
SMS.Rzeszow.pl

Wyniki wyszukiwania "Odwołanie od decyzji"
Znaleziono 65 dokumentów
Odwołanie od decyzji. Dokument Word do edycji. Pismo z odwołaniem od decyzji Urzędu Skarbowego. Opis poprawnego uzasadnienia w oparciu o art. 222 Ordynacji podatkowej. ...
Odwołanie o decyzji ZUS. Dokument zapisany w programie PDF gotowy do wydruku. ...
Odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta orzekającej wymeldowanie skarżącego z pobytu stałego. Dokument Word do edycji. Na podstawie art. 127 § l k.p.a., odwołanie ...
Odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta o odmowie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu. Dokument Word do edycji. Wniosek ...
Odwołanie o decyzji. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...
Informacja o podatku akcyzowym od paliw silnikowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku. ...
AKC-3/C Informacja o podatku akcyzowym od piwa. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku. ...
AKC-3/B Informacja o podatku akcyzowym od wina, napojów fermentowanych i produktów pośrednich. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku. ...
AKC-3/E Informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku. ...
AKC-3/F Informacja o podatku akcyzowym od wyrobów tytoniowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku. ...
AKC-3/G Informacja o podatku akcyzowym od pozostałych wyrobów akcyzowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku. ...
AKC-3/A Informacja o podatku akcyzowym od alkoholu etylowego. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku. ...
AKC-3/I Informacja o podatku akcyzowym od olejowych opałowych. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku. ...
AKC-3/H Informacje o podatku akcyzowym od energii elektrycznej. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku. ...
Odwołanie od decyzji Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności przeznaczone jest dla osób, które nie zgadzają się z decyzją orzekającą o niepełnosprawności, ...
W przypadku nie przyjęcia naszego dziecka do przedszkola w postępowaniu rekrutacyjnym możemy odwoływać się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej na każdym etapie postępowania. ...
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Dokument word do edycji. Odstąpienie od umowy a rozliczenie między stronami z tytułu odstąpienia nastąpi na zasadach określonych ...
Jest to dokument zawiadamiający o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży ze względu na niedotrzymanie warunków umowy. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...
Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Dokument Word do edycji. Wniosek składany przez powoda o zwolnienie od kosztów sądowych ...
AKC-3/J Informacja o podatku akcyzowym. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku. ...
Deklaracja dla podatku akcyzowego. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku. Deklaracje należy złożyć do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, ...
AKC-S Informacja o ilości składów podatkowych, których dekleracja dotycz. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku. ...
Dokument w sprawie odroczenia od odbycia Zasadniczej Służby Wojskowej z powodów rodzinnych. Należy w dokumencie podać dokładny powód z jakiego nie możemy odbyć ZSW ...
Prośba o umorzenie podatku od darowizny. Dokument Word do edycji. Wzór pisma z prośbą i uzasadnieniem do Urzędu Skarbowego o umorzenie pozostałej części podatku ...
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy o udzielenie kredytu i wydanie płatniczej karty kredytowej w Banku Zachodnim WBK S.A. Dokument Word - do edycji na własne ...
Pozew od wypowiedzenia umowy o pracę Dokument Word do edycji. Przykładowe pismo z do sądu wraz z uzasadnieniem gdzie powód wnosi o orzeczenie w wyroku: - przywrócenie ...
Odwołanie do komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU) w sprawie otrzymania karty powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Dokument word - łatwy ...
Odwołanie prokury. Dokument Word do edycji. Dokument wspólników spółki odwołujące prokurę. ...
Apelacja od wyroku sądu pierwszej instancji. Dokument zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Apelacja zawiera jedną stronę A4 ...
Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji. Dokument Word do edycji. Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji Urzędu Skarbowego w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania ...
Dokument od odstąpienia umowy ubezpieczenia AC. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku ...
A jeśli już... Złożyłeś wniosek o zwrot niesłusznie pobranego podatku akcyzowego i otrzymałeś decyzję odmowną? Złóż odwołanie do Dyrektora Izby Celnej. ...
Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2007 r. ...
Wniosek o wstrzymanie wykonalności decyzji. Dokument Word do edycji. Wniosek o wstrzymanie wykonalności decyzji w sprawie, orzekającej o odpowiedzialności podatkowej ...
Wniosek o wydanie decyzji na usuniecie drzew lub krzewów rosnących na działce prywatnej jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu ...
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Dokument Word do edycji. Wzór wniosku o uzupełnienie decyzji o warunkach zabudowy i ...
Wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...
Odwołanie pełnomocnictwa. Dokument Word do edycji. Dokument dla osoby która chce odwołać pełnomocnictwo. ...
Oświadczenie o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...
Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji. Dokument Word do edycji. Na podstawie art. 248 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Ordynacja podatkowa wniosek ...
Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...
Wniosek o wydanie decyzji na wykonanie zjazdu z drogi gminnej. Dokument należy złożyć w urzędzie gminy. Dokument zapisany w formacie PDF i programie word gotowy ...
Pismo w którym pracownik zostaje wezwany do stawienia sie w pracy z określonych powodów. Pismo zawiera informacje o pokryciu kosztów związanych z odwołaniem z urlopu. ...
Wniosek o wydanie decyzji na wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej, dokument należy złożyć w urzędzie wojewódzkim. Pismo zapisane w programie Word gotowe do edycji ...
Odwołanie pełnomocnictwa. Dokunemt Word do wypełnienia. Pismo odwołujące pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego w Biurze Notarialnym podstawie, ...
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...
Wniosek inwestora o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...
W Przypadku kiedy Twoja reklamacja,jakiegoś produktu bądź usługi, nie zostanie uwzględniona masz możliwość odwołania się od takiej decyzji stosując właściwe pismo. ...
Wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji. Dokument Word do edycji. Przykładowy wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji ...
Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Urzędu Skarbowego. Dokument Word do edycji. Wniosek wraz z uzasadnieniem o przywrócenie terminu ...
Wniosek o zaniechanie ustalania podatku dochodowego. Dokument Word do edycji. Wniosek z prośbą o zaniechanie ustalania i poboru podatku dochodowego ze stosunku ...
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy należy złożyć w wydziale architektury w urzędzie gminy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Dokument zapisany w pliku PDF ...
Pełnomocnictwo ogólne. Dokument Word do edycji. Wzór pisma z nadaniem pełnomocnictw z wyposzczególnionymi sprawami, w jakich upoważniony będzie reprezentował ...
Wniosek o umorzenie egzekucji oraz odwołanie planowanych czynności egzekucyjnych, w wyniku zapłaty przez dłużnika całości należności. ...
Chcesz mieć z głowy wojsko gdy skończysz studia? Wystarczy, że w trakcie pobierania nauki w szkole wyższej odbędziesz podstawowe szkolenie wojskowe. Dokument ...
Jest to wniosek o przeniesienie do rezerwy na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 czerwca 2004r. w sprawie przeniesienia części poborowych ...
Chcesz iść do wojska ? Nic prostszego! Wypełnij ten wniosek i złóż go w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień a skierują Cię do odbycia Zasadniczej Służby Wojskowej. ...
Gotowy dokument dla studentów, którzy ubiegają się o odroczenie odbycia Zasadniczej Służby Wojskowej (ZSW) w trakcie pobierania nauki. Dokument w formacie *.doc ...
Gotowy wniosek w celu odbycia ponownej komisji lekarskiej aby ustalić nową kategorię . Dokument należy edytować na własne potrzeby i można składać wniosek w siedzibie ...
Gotowy dokument dla uczniów szkoły średniej, którzy ubiegają się o odroczenie odbycia Zasadniczej Służby Wojskowej ( ZSW ) w trakcie pobierania nauki. Dokument w ...
Jest to skierowanie do odbycia służby w Policji lub Straży Granicznej zamiast odbywania Zasadniczej Służby Wojskowej. Plik w formacie *.doc - łatwy do edycji na ...
Wniosek dla osób chcących kształcić się na Uczelniach Wojskowych. Dokument Word. W celu prawidłowego wypełnienia należy postępować zgodnie z instrukcjami umieszczonymi ...
Jest to dokument z prośbą o wydanie zaświadczenia dotyczącego powszechnego obowiązku obrony RP. Plik w formacie *.doc - do edycji na własne potrzeby. Dokument ...
Nie znalazłeś dokumentu?
Uważasz, że dokument którego szukasz powinien znaleźć się w naszym serwisie ? Poinformuj nas o tym.
Dołącz do osób tworzących nasz serwis.


Inne proponowane słowa kluczowe:
formularz odwołania od decyzji odwołanie od decyzji prezydenta miasta jak napisac odwołanie od decyzji jak napisać odwołanie od decyzji jak napisać odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej jak napisać odwołanie od decyzji zus odwołanie od decyzji administracyjnej odwołanie od decyzji administracyjnej wzór odwołanie od decyzji budowy odwołanie od decyzji burmistrza odwołanie od decyzji dyrektora odwołanie od decyzji dziekana odwołanie od decyzji egzaminatora odwołanie od decyzji firmy ubezpieczeniowej odwołanie od decyzji inspektora odwołanie od decyzji komendanta odwołanie od decyzji komisji odwołanie od decyzji komisji egzaminacyjnej odwołanie od decyzji komisji konkursowej odwołanie od decyzji komisji lekarskiej odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej liceum odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej przykład odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej wzór odwołanie od decyzji komisji stypendialnej odwołanie od decyzji komisji wojskowej odwołanie od decyzji komornika odwołanie od decyzji konsula odwołanie od decyzji krus odwołanie od decyzji lekarskiej odwołanie od decyzji lekarza odwołanie od decyzji lekarza orzecznika odwołanie od decyzji lekarza orzecznika zus odwołanie od decyzji rekrutacyjnej odwołanie od decyzji lekarza orzecznika zus odwołanie od decyzji ministra odwołanie od decyzji naczelnika jak pisać odwołanie od decyzji odwołanie od decyzji naczelnika urzędu skarbowego odwołanie od decyzji o nieprzyjęciu na studia odwołanie od decyzji o skreśleniu odwołanie od decyzji o skreśleniu z listy studentów odwołanie od decyzji o warunkach zabudowy odwołanie od decyzji odmownej odwołanie od decyzji opłata odwołanie od decyzji organu podatkowego wzór odwołania od decyzji komisji odwołanie od decyzji organu rentowego odwołanie od decyzji orzecznika odwołanie od decyzji orzecznika zus odwołanie od decyzji podatkowej odwołanie od decyzji powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności Odwołanie od decyzji Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności odwołanie od decyzji prezydenta Odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta o odmowie w Odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta orzekającej odwołanie od decyzji prokuratora odwołanie od decyzji przedszkola odwołanie od decyzji przykład odwołanie od decyzji pup odwołanie od decyzji pzu odwołanie od decyzji pzu życie odwołanie od decyzji rektora odwołanie od decyzji rzeczoznawcy odwołanie od decyzji sądu odwołanie od decyzji sądu grodzkiego odwołanie od decyzji sko odwołanie od decyzji skreślenia odwołanie od decyzji skreślenia z listy studentów odwołanie od decyzji spółdzielni odwołanie od decyzji starosty odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego odwołanie od decyzji twkl odwołanie od decyzji ubezpieczyciela odwołanie od decyzji uczelni odwołanie od decyzji urzędu odwołanie od decyzji urzędu celnego odwołanie od decyzji urzędu pracy odwołanie od decyzji urzędu skarbowego odwołanie od decyzji us odwołanie od decyzji wku odwołanie od decyzji wojewody odwołanie od decyzji wójta odwołanie od decyzji wydziałowej komisji odwołanie od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej odwołanie od decyzji wzory odwołanie od decyzji wzór odwołanie od decyzji zakładu ubezpieczeń odwołanie od decyzji zus odwołanie od decyzji zus do sądu odwołanie od decyzji zus do sądu pracy odwołanie od decyzji zus renta odwołanie od decyzji zus wzory odwołanie od decyzji zus wzór odwołanie od decyzji zusu pismo odwołanie od decyzji przykładowe odwołanie od decyzji przykładowe odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej wniosek o odwołanie od decyzji wzory pism odwołanie od decyzji wzór odwołania się od decyzji odwołanie od decyzji wojskowej wzór pisma odwołanie od decyzji