Ostatnia aktualizacja serwisu: 2016-06-10
Wzory dokumentów
SMS.Rzeszow.pl

Wyniki wyszukiwania "wniosek o zmiane sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci"

Znaleziono 85 dokumentów

Wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
Wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części. Dokument należy złożyć w Urzędzie Miasta w wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej. Zgłoszenie ...
Wniosek o wykup mieszkania lokatorskiego
Wniosek przeznaczony dla mieszkań lokatorskich w celu przekształcenia na pełną odrębną własność. Od 31 lipca członkowie spółdzielni mający przydział mieszkania ...
Zawiadomienie o oddaniu obiektu budowlanego do użytku
Zawiadomienie o oddaniu obiektu budowlanego do użytku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...
Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego
Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiekt budowlanego z ustaleniami planu miejscowego
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiekt budowlanego z ustaleniami planu miejscowego. Dokument Word - do edycji na ...
Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności
Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. Dokument Word do edycji. Wniosek do uzupełnienia o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z zaznaczeniem, że ...
Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego
Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. Dokument Word do edycji. Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego."W ...
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu
Jest to wniosek, jaki należy złożyć w Urzędzie Skarbowym w celu uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach. Zaświadczenie takie można przedstawiać do ...
Wniosek o przywrócenie terminu
Wniosek o przywrócenie terminu. Dokument Word do edycji. Wniosek do Urzędu Skarbowego o przywrócenie terminu do dokonania wymienionej przez nas czynności prawnej ...
Dowód osobisty - Wniosek o wydanie/wymiane dowodu osobistego
Jak uzyskać dowód osobisty? Dowód osobisty wydaje właściwy ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały organ gminy: wójt, burmistrz lub prezydent miasta, ...
Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.
Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Dokument Word do edycji. Wniosek składany przez powoda o zwolnienie od kosztów sądowych ...
Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej
Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej. Dokument Word do edycji. Wniosek do Urzędu Skarbowego z prośbą o umorzenie zaległości podatkowej wraz z należnymi ...
Wniosek o zaniechanie w całości poboru podatku dochodowego
Wniosek o zaniechanie w całości poboru podatku dochodowego. Dokument Word do edycji. Wniosek o zaniechanie w całości poboru podatku dochodowego. Opis poprawnego ...
Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego
Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Dokument Word do edycji. Wierzyciel wnosi o wyegzekwowanie od dłużnika kwot wraz z odsetkami należnych na mocy ...
Wniosek o wymianę prawo jazdy
Wniosek o wymianę prawo jazdy. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku. ...
CI KRS-COD. Wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego
Wzór wniosku o wydanie opisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Dokument jest zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku. Wniosek należy złożyć w Centralnym ...
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w placówkach detalicznych i gastronomicznych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w placówkach detalicznych i gastronomicznych jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu ...
Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów
Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...
Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji
Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji. Dokument Word do edycji. Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji Urzędu Skarbowego w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania ...
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy należy złożyć w wydziale architektury w urzędzie gminy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Dokument zapisany w pliku PDF ...
Wniosek o ocieplenie budynku
Wniosek, jaki należy złożyć do Spółdzielni Mieszkaniowej w celu ocieplenia budynku mieszkalnego. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...
Wniosek o dofinansowanie wczasów lub wczasy pod gruszą
Wniosek składany jest przez pracownika do zakładu pracy do działu Spraw Socjalnych. Wniosek o dofinansowanie wczasów lub o wczasy \"pod gruszą\" jest zapisany w ...
Wniosek o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia
Wniosek należy skierować do Komendy Wojewódzkiej Policji. Wraz z wnioskiem należy dołączyć: - oświadczenie o zdolności do czynności prawnych - zaświadczenie z ...
Wniosek o uzyskanie zezwolenia na wyjazd za granicę
Wniosek o uzyskanie zezwolenia na wyjazd za granicę. Wniosek zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek należy złożyć u Wojskowego ...
Wniosek egzekucyjny - ogólny
Gotowy wniosek egzekucyjny, składany do komo ika w celu rozpoczęcia postępowania egzekucjnego na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego np. nakazu zapłaty. ...
KRS D1 Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych
Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych. Formularz zapisany w programie "Word" gotowy ...
Korekta zeznania oraz wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku
Korekta zeznania oraz wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku. Dokument Word do edycji. Wniosek do Urzędu Skarbowego dotyczącego zobowiązania podatkowego w zakresie ...
KRS X2 Wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego
Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. Wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego. Formularz zapisany w programie "Word" przygotowany ...
Wniosek o jednorazowe odszkodowanie
Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową. ...
Wniosek o zamontowanie domofonu
Wniosek, jaki należy złożyć do Spółdzielni Mieszkaniowej w celu założenia domofonu w klatkach. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby ...
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu handlowego
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu handlowego jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu ...
Wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego
Wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. ...
Wniosek o udzielenie upoważnienia do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów
Wniosek o udzielenie upoważnienia do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za ...
Wniosek o sprzedaż garażu jego dotychczasowemu najemcy
Wniosek o sprzedaż garażu jego dotychczasowemu najemcy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...
Oświadczenie o zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Oświadczenie o zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i ...
Zwrot zamówienia z powodu niemożności jego realizacji
Zwrot zamówienia z powodu niemożności jego realizacji. Dokument Word do edycji. Pismo informujące o zwrocie zamówienia z powodu niemożności jego realizacji z ...
Podziękowania dla pracownika z okazji jubileuszu jego pracy.
Podziękowania dla pracownika z okazji jubileuszu jego pracy. Dokument Word do edycji. Wzór pisma z podziękowaniem dla pracownika z okazji jubileuszu jego pracy. ...
Wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego
Wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku. ...
Wniosek o wydanie zezwolenia na działanie wielkowierzchniowego obiektu handlowego
Wniosek o wydanie zezwolenia na działanie wielkowierzchniowego obiektu handlowego. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...
Życie i jego wartości - słownictwo i wyrażenia.
Dokument zawiera zbiór słownictwa i wyrażeń związanych z pojęciem życia i jego wartości. Tego typu słownictwo jest niezmiernie przydatne w sytuacji gdy jesteśmy ...
Wniosek o udzielenie upoważnienia do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów wraz z oświadczeniem
Wniosek należy złożyć u Naczelnika Urzędu Celnego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...
Wnioisek o zmianę lokalu mieszkalnego z dysponentem
Wniosek o zmianę lokalu mieszkalnego z dysponentem. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...
Skierowanie klienta do agenta firmy
Skierowanie klienta do agenta firmy. Dokument Word do edycji. Skierowanie klienta do agenta firmy w celu odebrania zamówienia. ...
Oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany
Oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany o wykonaniu zgodnie z obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej jest zapisany w formacie doc. ...
Deklaracja VAT-UE
Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów wprowadzona Rozporządzeniem z dnia 07 marca 2007 roku. Wzór obowiązuje ...
Karta ewidencji czasu pracy
Miesięczna imienna karta ewidencji czasu pracy. Na pracodawcy ciąży obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla celów prawidłowego ...
Wniosek o wydanie Interpretacji Podatkowej ORD - IN
Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej wraz z załącznikiem. Wzór obowiązujący od 1 lipca 2007 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca ...
Podziękowania dla pracownika za postawę podczas napadu.
Podziękowania dla pracownika za postawę podczas napadu. Dokument Word do edycji. Wzór pisma z podziękowaniem dla pracownika za jego zachowanie i odważne działanie ...
Wypłata świadczeń rekompensujących utracone zarobki żołnierzom rezerwy w związku z ćwiczeniami wojskowymi
Świadczenie rekompensujące stanowi różnicę między wynagrodzeniem żołnierza rezerwy a świadczeniem otrzymywanym w jednostce wojskowej. Zasady ustalenia jego wysokości ...
Pozew o uchylenie kary porządkowej
Kara porządkowa może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika. O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj ...
Zawiadomienie o zmianie na budowie
Zawiadomienie o zmianie: - kierownika budowy - inspektora nadzoru budowlanego - projektant sprawującego nadzór autorski Zawiadomienie o zmianie na budowie jest ...
Present Simple - test na znajomość czasu
Dokument zawiera zbiór ćwiczeń gramatycznych w formie testu, których celem jest praktyczne zastosowanie czasu Present Simple (teraźniejszy prosty). Plik wymaga od ...
Umowa sprzedaży na próbę
Umowa jest sporządzona celem zbadania przedmiotu przez kupującego jego właściwości. ...
Harmonogram rzeczowo finansowy
Przed wypełnieniem harmonogramu rzeczowo finansowego należy określić czy koszty kwalifikowane do dofinansowania są kosztami netto, czy brutto (z VAT). VAT może stosować ...
Zawiadomienie o wizycie nowego przedstawiciela
Zawiadomienie o wizycie nowego przedstawiciela. Dokument Word do edycji. Pismo, w którym zawarte są informacje o nowym przedstawicielu handlowym jego dane a ...
Podanie o podwyżkę
Jeżeli dzięki Tobie firma zaczęła osiągać większe przychody, zyskała nowych kontrahentów, czy też znalazłeś sposób na ograniczenie kosztów - możesz starać się o ...
Powierzenie pracownikowi innej pracy
Wzór dokumentu, jaki należy przedłożyć pracownikowi w momencie gdy chcemy aby wykonywał pracę, która nie była przewidziana w jego dotychczasowych obowiązkach. Dokument ...
Umowa o roboty budowlane
Umowa o roboty budowlane. Dokument Word do edycji. Umowa w oparciu, której Wykonawca zobowiązuje się do wybudowania Zamawiającemu obiektu wykonanego zgodnie ...
Oświadczenie o odstępieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa
Zgodnie z Ustawą z dnia 2 maca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z ...
PARAFRAZY - ćwiczenia na znajomość struktur gramatycznych.
Parafraza jest swobodną przeróbką tekstu, która modyfikuje, a czasami rozwija treść oryginału, zachowując jego zasadniczy sens. Arkusz ten zawiera plik ćwiczeń dotyczących ...
Wezwanie do zapłaty - ostateczne, przedprocesowe
Wezwanie do zapłaty - przedprocesowe, ostateczn. Format Word - do edycji. Większość przedsiębiorców ma problem z nierzetelnymi kontrahentami, którzy nie płacą ...
Odpowiedź na skargę na personel
Przykładowa odpowiedź na skargę, która przyszła do firmy z powodu niewłaściwego zachowania personelu. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...
Dowód Wewnętrzny (DW)
Dowody wewnętrzne (w skrócie DW) służą do udokumentowania takich kosztów, jak: - Przypadające na działalność gospodarczą wydatki związane z opłatami za czynsz, ...
Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego
Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego. Umowa w oparciu, której Wykonawca zobowiązuje się do wybudowania Zamawiającemu obiektu wykonanego ...
Umowa dzierżawy nieruchomości
Umowa dzierżawy nieruchomości. Dokument Word do edycji. Umowa pomiędzy Dzierżawcą a Wydzierżawiającym i ich wzajemne zobowiązania. Określa czas dzierżawy, okres ...
Faktura VAT-MP
Faktura zaliczkowa VAT-MP. Dokument sporządzony w programie Excel gotowy do wydruku i edycji. Mali podatnicy rozliczający podatek VAT metodą kasową (tzn. po otrzymaniu ...
E 207 Informacje dotyczące przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej
E 207 - Informacje dotyczące przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej. Formularz zapisany jest w formacie PDF, zwiera istotne pouczenia odnośnie sposobu prawidłowego ...
Analityk Systemów Komputerowych - Karta Stanowiskowa
Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla analityka systemów komputerowych. Zakres czynności dla analityka, który odpowiada m.in. za: - określanie sposobu działania ...
Architekt Wnętrz - Karta stanowiskowa
Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla Architekta Wnętrz. Zakres czynności dla architekta, który odpowiada m.in. za: - podejmowanie decyzji projektowych, ...
Prośba o zezwolenie na powielenie artykułu
Prośba o zezwolenie na powielenie artykułu. Dokument Word do edycji. Prośba o zezwolenie na powielenie części artykułu ukazanego w czasopiśmie i jej jednorazowe ...
Deklaracja wekslowa
Deklaracja wekslowa. Dokument Word do edycji. Deklaracja wekslowa określająca prawa i obowiązki Remitenta i Wystawcy. ...
E 124 Wniosek o zasiłek pogrzebowy
E 124 - Wniosek o zasiłek pogrzebowy w przypadku gdy zmarła osoba znajdowała się poza granicami RP. Dokument zawiera obszerne pouczenie odnośnie sposobu ubiegania ...
Umowa najmu lokalu uzytkowego
Umowa najmu lokalu użytkowego. Dokument word do edycji. Umowa określa prawa i obowiązki najemcy. Określa zasady kożystania z lokalu użytkowego, odpłatność oraz ...
Zmiana grupy ćwiczeniowej
Nie masz możliwości zamiany grupy w stosunku 1:1 ? Oto dokument, który powinien Ci to umożliwić. Wniosek należy edytować na własne potrzeby i złożyć w dziekanacie. ...
Umowa najmu części powierzchni użytkowej.
Umowa najmu części powierzchni użytkowej. Dokument Word do edycji. Wzór umowy określającej zasady najmu powierzchni użytkowej pomiędzy najemcą a wynajmującym. ...
Informacja o otrzymaniu części zamiennych
Informacja o otrzymaniu części zamiennych. Dokument Word do edycji. Dokument dotyczący informacji otrzymaniu części zamiennych, które można pobrać z magazynu. ...
ZUS Rw-3 - Wniosek w sprawie wypłaty części renty rodzinnej
Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej ...
Umowa użytkowania
Umowa użytkowania. Dokument Word do edycji. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem i ich wzajemne zobowiązania ...
Wykonanie usługi montażu części zamiennej
Wykonanie usługi montażu części zamiennej. Dokument Word do edycji. Pismo informujące klienta o otrzymaniu niezbędnej części koniecznej do naprawy jego urządzenia. ...
KRS Z8 wniosek o zmianę danych podmiotu - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych
Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych. Wniosek ...
KRS Z10 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń.
Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny ...
Kosztorys budowlany
Kosztorys budowlany. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku . ...
Wniosek o zgłoszenie pobytu stałego.
Wniosek o zgłoszenie pobytu stałego. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku. ...
Wniosek o nadanie/zmianę numeru PESEL
Wniosek o nadanie/zmianę numeru PESEL. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku. ...